r פירוש קיץ המזבח לפרשת שמות - נוסח תימן

פירוש קיץ המזבח לפרשת שמות

23 ינואר

א, א, ואלה שמות בנ"י וגו'.


זש"ה יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. לומר, שעל ידי שייסר אדם את בנו לילך בדרך הטובה, הבן נותן לאב נחת רוח ומעדנים לנפשו. ולפיכך יעקב אע"ה על ידי שרידה את בניו והוכיח אותם בדרכי ה', זכה ויצאו כולם נקיים ולא היה בהם שום דופי, מה שלא מצינו באברהם ויצחק שלא רידו את ישמעאל ועשו ויצאו לתרבות רעה. ומשום שמעשה השבטים נאים וקיבלותוכחת אביהם, הוזכרו שמותיהם בתורה בכמה מקומות. להודיענו כמה חביבין לפני הקב"ה, שהרי הכתוב נשתבח בהם וקראם שבטי יה דכתיב ששם עלו שבטים שבט"י. ולפיכך צריכין אנו ללמוד מזה לרדות את בנינו לילך בדרך הטוב והיושר, לפי שידוע שהבנים אם כולם הולכין בדרך הטוב והיושר מעלים את המשפתה, ומתיחסים אחר אבותיהם. ואם יש אפילו אחד מהן הולך בדרך לא טוב הוא פוגם את המשפחה כולה. ולפיכך צריכין כל המשפחה לקרבו לדרך הטובה, כדי לקיים בה כלך יפה רעייתי ומום א"ב. ד"א ואלה שמות, במדרש ואלה מוסיף על הראשונים שבח של ע' נפש שנאמרו למעלה, לומר שכולן צריקים. את יעקב וגו', כל אלו מכחו של יעקב שסיגל מצוות ומע"ט וזכה להעמיד י"ב שבטים, עכ"ל. ללמדינו שהעיקר מע"ט של אדם, שהן המזכים אותו לבנים הגונים הולכין ביושר בדרכי השי"ת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0