r פרשת כי תצא - נוסח תימן

פרשת כי תצא

23 ינואר

כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלהיך בידך וגו'" (כא, י)


במדרש – "למה נסמכה פרשה זו לענין 'כי תעשה הישר בעיני ה" ללמד שאם תעשה הישר בעיני ה' ב"ה הוא נותן לך ניצחון על אויביך כענין שכתוב 'ה' ילחם לכם'". והיינו מה שאמרו בספרי "'ונתנו ה' אלקיך' אם עשית כל האמור בענין שלמעלה סוף שה' אלקיך נותנו בידך". למדנו מדבריהם שאין המלחמה באה אלא בזמן שישראל אינם עושים רצון המקום ברוך הוא – שבאה להעיר ולעורר לפשפש במעשיהם ושיחזרו בתשובה שלימה לפניו יתברך בכדי שיוכלו לנצח במלחמה. אבל כשעושים רצון המקום ב"ה לא תהיה מלחמה בעולם ולא שום נוגש והקב"ה מגין עליהם ולא יאונה להם כל אוון, וכמו שהבטיחנו בתורה על-זה – "וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ וגו'" (בפרשת בחוקותי).


 


(קייץ המזבח – לרבי חיים כסאר זצ"ל)


 


"לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה וגו'" (כב, ה)


ידוע שהמלבוש מעורר על הרהור ניאוף, שההרהור קשה מעבירה, לכן אמר הכתוב "ולא ילבש גבר שמלת אשה… כי תועבת ה' אלקיך כל עושה אלה". לכך הזהירו חכמי הקבלה שאל ילבישו הוולד כשיצא מבטן אימו אלא לבוש חדש ממש. שאם ילבישו הזכר לבוש נקבה יהיה זנאי ביותר, ואם נקבה בלבוש זכר תהא זונה. והטעם – כי מלבוש האדם הוא מן הקדושה ואם בא להחליף מלבוש הנשים לאנשים או מלבוש האנשים לנשים, גורם שיתלבשו ויתאחזו בו הקליפות ויבוא לידי עבירות. לכן בא הכתוב להזהיר בלבוש שלא יחליפו. כי בחינת המלבוש אור מקיף מבחוץ והוא סובב את כל הגוף ואין דבר הדוחה את הקליפות כמו האור המקיף. על כן הזהירו רז"ל שאפילו שני מלבושים יחד אין ללבוש מפני שקשה ענין זה לשכחה, ומסלק את היראה מן האדם מחמת השכחה.


 


(עץ החיים – לרבי סעדיא ב"ר חיים אלנדאף זצ"ל)


 


"כי ישבו אחים יחדו וגו' יבמה יבוא עליה וגו' ויבמה. ואם לא יחפוץ וגו'. ונגשה יבמתו וגו' וחלצה נעלו מעל רגלו וגו'. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל" (כה, ה-י)


בספר "ענף חיים" הביא הסבר סוד היבום והחליצה מספר "ראשי בשמים" משם המגיד וז"ל: "המת בלא בנים נפשו נעה ונדה בארץ ולא מצאה היונה מנוח. ולכן צריך לייבם או לחלוץ במנעל כי הוא סימן חיים. כי הרואה בחלומו שבא מת ולקח מנעלו לקח חייו מן העולם. וכאשר יחלוץ יזכה המת להכנס למחיצתו או יתגלגל להתקן, כי רוחו במעי אשתו כפעמון ואינו יכול להיפרד כי באוות נפשה שאפה רוח המת בקרבה וכשמתייבמת הבן יקום על שם אחיו המת. ואם רוצה לחלוץ יוצא הרוח ממנה למקום החיים. לכן אומרים "חלוץ הנעל" ג' פעמים, כי יש בד"ת סגולה שנאמר "תורת ה' תמימה משיבת נפש" ועיי"ש סוד החליצה כי קיצרתי". עכ"ל.


 


(ראשי בשמים – לרבי משולם בן דוד זצ"ל)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0