r פתגמי יהודי תימן - נוסח תימן

פתגמי יהודי תימן

6 מאי

 • אכל בצל ושב בצל ומכל צרה תנצל
 • אדם מזמן למקרים
 • אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה- דיבור שגור
 • אוי לך מיום הדין! אוי לך מיום התוכחה
 • אחיך הגדול כאביך
 • אי רישי עמא מיתקן כולי עלמא מיתקן
 • איום הזקן
 • אין היונה פורחת אלא בכנפיה
 • אין הקב"ה מונהדפים אלא עתים
 • אין מוסרים לחכם אלא ראשי פרקים
 • אין עני אלא עני אלתורה
 • אין עניות במקום עשירות
 • אין צבור עני
 • אין שבח לגויים
 • איני כמזהיר אלא כמזכיר
 • אכול ושתה ושתוק
 • אלדין-עון: אלדנות-עונות
 • אלהים ירבה בטובכם
 • אם יגזור ה' בחיים
 • אם ישבע ירשע
 • אנא השם
 • אני על גבי האדמה
 • אנין דעת
 • אנשי אמונה אבדו
 • ארבעה ועשרים
 • אשה וארץ וכרס
 • אשרי המדבר על אוזן שומעת
 • אתה חונן לאדם דעת
 • בהמות
 • בוכה ומבכה, בוכה ומבכה
 • בחר הטוב לעצמו
 • בטלנים
 • בטעם
 • בלק
 • בנים רשעים גורמים קללה לאביהם,
 • בעיתות
 • ברוך אהיה אשר אהיה
 • ברוך אומר ועשה
 • ברוך אתה לה'
 • ברוך דיין האמת
 • ברוך ה' יום יום
 • ברוך הוא לעד
 • ברוך היודע
 • ברוך עוד הרבה שם
 • בריאת ה'
 • ברכות ה' יגביר מזלך
 • דבר אחד ולא שני דברים
 • ה' יזכרהו בטוב
 • הבור הדור ולא תצטרך לבלאדור
 • הבטיח הרים וגבעות
 • הבן יחטא והאב מכפר
 • הזהר ממי שמומו בפניו
 • הרב עלי המן
 • הרבה מלאכות פחות ברכות
 • והבור ריק
 • ויאמר לקוצרים ה' עמכם
 • זה נבלה וזה טרפה
 • זכה הכלב בנבלה
 • חדאת המן ולא ושתשע באב
 • חכמה בגוים האמן, תורתם אל תאמן
 • חריף ומרחם
 • טוב בטפח ועומד מתשעה ונופל
 • טוב מעט בכוונה מהרבית שלא בכוונה.
 • כבהמות נדמו
 • לחיים ולשלום
 • מאלף ועד תו
 • מביתיה לקבריה (מביתו לקברו)
 • משל- אין אמונה בגוי
 • משל- בקשו קרנים נטלו אזנים
 • עלי המן יא פרעון
 • תאלמנה שפתי שקר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0