r רבי אברהם ערוסי זלה"ה - נוסח תימן

רבי אברהם ערוסי זלה"ה

23 ינואר

רבי אברהם ערוסי זלה"ה*


רבי אברהם בה"ר משה בה"ר יוסף הלוי אלערוסי, נולד בשנת תרל"ח בעיר כוכבאן ושנות ילדותו עברו עליו בעיר מחוית. את לימודו קנה אצל הרב יחיא בה"ר יחיא חמדי ז"ל, וכפי שמעיד עליו ר"א "רב גדול בחכמת התורה ובקי בכל ענין וסברא וגרסא".


בשקידתו הגדולה זכה למלא כריסו בתורה ובחכמה, ולימים כיהן כשו"ב ומלמד תינוקות. כן הוסמך ע"י בית הדין בצנעא לפקח על השוחטים ולהסמיך ת"ח לשוחטים ומורי הוראה, וקיבל סמכות לדון אותם שאינם ראויים לכך.


ר"א נדד בישובי היהודים בתימן, ובהיותו בעל עין חדה ובקורתית לא חת מפני קשיים שנתקל בהם בדרכו, ובשעת הצורך עמד בפרץ לסלק כל עַוְלָה. כן הרבה להעלות על הכתב מאורעות ומעשיות ששמע מפי חכמי היהודים בכל מקום שנקלע אליו. ברבות הזמן קיבץ את הדברים בספרו "קורא הדורות", וכן בפירוש שלפנינו ששילב בו כשלושים מעשיות, מהם ששמע ומהם שאירעו לו בנדודיו.


ר"א עלה לארץ בשנת תרפ"ג והתיישב תחילה בתל אביב. מציאות שונה קידמה את פניו בארץ כשראה שאין הקפדה על שמירת התורה והמצוות, ובפרט כאב לבו על אחיו התימנים שזנחו את אורחות אבותיהם. כדרכו העיר והוכיח לא נח ולא שקט, בכך עורר עליו קנאת הבריות, ועקב כך נאלץ לנדוד ממקום למקום בארץ ישראל. מסעות שאותם כתב ברשימה שהיא מעין פרשת מסעי.


ר"א כתב כחמשה עשר חיבורים, פירושים, רשימות, תוכחות מוסר ושירים. ולא עלה בידו להדפיסם כיון שכל ימיו חי במחסור ועוני. אף הוא ניסה לבקש את עזרת הציבור לסייע בידו, וכך כתב בסוף אגרתו "אלה הספרים אשר חברתי ולקטתי מספרי חכמים ומה ששמעתי מפי חו"ר תימן ורוצה אני להדפיסם ואין ידי משגת. יעצוני רעיוני לדפוק על דלתי רחמיו ית"ש, ולשאול מכבודכם אולי תהיו לי מעיר לעזור ויקראו על שמכם, ואז יהיה בגורלי כחלק היורד למלחמה וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו ואז זכות התורה חלק כחלק יאכלו".


ר"א נפטר בסביבות שנת הת"ש, ומנוחתו כבוד בפתח תקוה.


 
* מתוך הקדמה לפירוש אור לישרים עמ"ס אבות, ספר נר יאיר, בני ברק תשנ"ו, עמ' יב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0