r רבי דוד בן חיים עוואד זצ"ל - נוסח תימן

רבי דוד בן חיים עוואד זצ"ל

23 ינואר


בעל אבא אח וסבא יקר


"הולך תמים ורודף צדק ודובר אמת בלבבו"


איש שכל חיותו הייתה להיות בבית הכנסת בין המקדימים


איש רודף צדק ודובר אמת בלבבו


איש בעל מידות טובות ומיוחדות אוהב את הבריות מקבל כל אדם בסבר פנים יפות


איש שזכה בחייו לגדל יתומים בביתו


נלב"ע ז' באדר ב' תשס"ח מנוחתו עדן


תנצב"ה

0