r

שאלות לחזרה על הלכות פורים

3 מרץ

א. פורים – האם נשים חייבות לשמוע קריאת פרשת זכור, והאם  צריך להוציא ס"ת מוגה ומהודר ביותר לקריאת זכור?

ב. מתי קורין את המגילה בערבית ובשחרית, באר למנהג הבלדי והשאמי?

ג. האם מותר לשתות קפה ושאר משקין קודם קריאת המגילה, בליל י"ד דפרזות, וביום י"ד לפני תפילת שחרית? [פרט]

ד. האם עומדים או יושבים הקהל בשעת הברכות, ובשעת קריאת המגילה, והיכן עומד הש"צ?

ה. נוסח "חסדי" וכו' האם כותבים אותו על המגילה עצמה או בדף נפרד?

ו. האם ש"צ כורכה כס"ת או פושטה כאגרת, ואיך הציבור צריך לנהוג בזה?

ז. כתוב כל הידוע לך על צורת קריאת המגילה למנהגינו!

ח. מה הם השינויים בכתיבת המגילה בין המקובל אצלינו לבין שאר קהילות?

ט. מי שכבר יצא בקריאת המגילה וקורא להוציא אחרים, מה מברך זה שצריך לצאת, וכשקורא לנשים מי מברך ומהו נוסח הברכה?

יא. כתוב סתירה במרן הש"ע בדין אבלות בפורים! מהו מנהגינו בזה?

יב. האם מצות משלוח מנות גם ע"י ילדים קטנים, מתי זמן סעודת פורים למנהגינו?

יג. סכם בקצרה את הנהגות "איגרת הפורים"!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0