r

שירי דיואן מעניין פורים

23 ינואר

פורים פורים


פורים פורים פורים לנו           ברוך אשר בחר בנו:


 


יתרומם שם אלהינו                   הנוקם את נקמתינו


מעמלק ראש צרינו                כי ברפידים נלחם בנו:


 


ואף גם זאת בהיותינו               גולים בארץ אויבינו


לא עזבנו אלהינו                      להפר בריתו איתנו:


 


סתר היתה לראש                  אל מלך גדול וקדוש


בימי המלך אחשורוש                י"י הוא משגב לנו:


 


פתשגן הנשתון                 להכרית את עם לא אלמן


בעצת הצורר המן                       אזי חיים בלעונו:


 


שלח רצים דחופים             אל שבע ומאה ועשרים


להשמיד כל היהודים                לולי י"י שהיה לנו:


 


לבש נקם ולי חסה                  על יד ימיני והדסה


זמר חדש אליו אשא                 עד הנה י"י עזרנו:


 


ויוציאנו לרוחה                            ומיגון ואנחה


ליהודים היתה שמחה                ואור יקר זרח לנו:


 


מלאו גביעכם יין                    ושלחו מנות לאין


ונראה עיו בעין                        בשוב י"י אותנו:


 


 


אשיר לאל


אשיר לאל רם ונשא. בקראי מגלת הדסה. ואויב בבשתו מכוסה. ומשמע ודומה ומשא:


 


צרה דבוקה בהמן. נתלה עלי עץ מזומן. הכין לצדיק ונאמן. חשב ואמר ועשה: פז'


 


שוטה וחוטא לאל רם. יבש ויכלה ויחרם: ואחיו ובניו ועשרם. ודתם ודעתם מאוסה: פז'


 


הושב גמולו בראשו, נתלה ועלה באשו: כי הוא מתחייב בנפשו. ונפשו גבוהה וגסה: פז'


 


כי מרדכי היהודי. האל קראו ידידי: כי הוא בדורו יחידי. הועד בכלב משוסה: פז'


 


בקש תלותו עלי עץ גבה וקרא ליועץ: היא עמדה לו ויועץ. נכשל בעצה ונמסה:פז'


 


צהלה ושמחה בשושן. שותים ליין מיושן: גם על הדסה ובלשן. שרת שכינה וחסה:


והללויה


 


שמח דודי


שמח דודי ביום פורים. וייטב לבך ושורר על נבלים: פז'


 


לאל עשה לך היום נקמות באויביך. ותלום על חבלים: פז'


 


עשה שמחה וגם משתה ויום טוב. ביין ישן. ומשמן העגלים: פז'


 


ומתנות לאביונים תשלח לאין נכון. תחלק לו חבלים: פז'


 


וזכרון הפלאות העצומים. אשר עשה. לך רב הפעלים: פז'


 


בפיך שים. ודבר בם לעין כל. ואל תשעה. בדברי ההבלים: פז'


 


למען ידעו כי יש מבקש לישראל וגם מעשיו גדולים:


והללויה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0