r שערי שמיים - נוסח תימן
23 ינואר

ברח' זרובבל 22 ראשון לציו, בית הכנסת נקרא כרשום מעלה, אך לרוב הוא מוכר כביה"כ של הרב המקובל "מארי סאלם" ביה"כ שופץ לפני כחמש שנים עם 72 מושבים חדשים

0