r שעתיים אשמורות ברצף - נוסח תימן

שעתיים אשמורות ברצף

23 ינואר


לצפייה לחץ כאןאשמורות בכותל המערבי 2 שעות מהתחלה ועד סוף. הוקלט בח' אלול תשס"ט.


תודה מיוחדת לעו"ד ר' רפאל מלאכי הי"ו רב פעלים לתורה ותעודה


על השתדלותו ברכישת מערכת רמקולים משוכללת לארגון הסליחות התימנים בכותל "שלמי ציון – אריה שאג".


יה"ר ובזכות תפילת רבים יזכה לרוב נחת ואושר מכל יוצאי חלציו להצלחת כל משפחתו הי"ו.

0