r

תהלים פרק קמח

23 ינואר

לחץ כאן
מנהג קהילות תימן שכל פסוקי דזמרה אומרים כל הקהל כאחד בקול רם בנחת ובנעימה, ולא במרוצה. ומובא בהלכה שצריך לדקדק בכל התיבות כמו בספירת מעות.

לפניכם מצגת המזמור בשילוב תמונות ברקע נשמע המנוח רבי יוסף שימחי ז"ל  נלב"ע בליל שושן פורים תש"ע. תנצב"ה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0