r

תולדות רבינו אברהם שרעבי זלה"ה

23 ינואר

ר' אברהם ב"ר שמעון שרעבי ז"ל, צאצא למשפחה ידועה במעשי חסד ועוסקים בצרכי ציבור באמונה. אמו היתה בתו של הרה"ג אהרן הכהן זצ"ל, אשת חיל ביראת ה' ותרמה רבות לעיצוב דמותו ומדותיו של ר' אברהם בנועם מוסריה ואישיותה שהקרינה בקרבתה. בבית גדול זה צמח והיה לאיש שכל מהותו פעולות של גמילות חסדים וחינוך לתורה ויראת שמים, שהיו נר לרגליו במשך ימי חייו עלי אדמות.


עוד בהיותו בגולת תימן התאבק בעפר רגליהם של תלמידי חכמים, תוך הערצה והתבטלות כלפי גדולי תורה ויראה, עסק בעזרה לזולת וגידל יתומים בביתו ודאג לחינוכם.


כשעלה לארה"ק נתקל בקשיי קליטה ופרנסה. כדי לקבל עבודה היה עליו להירשם ולהיות חבר במפלגה, וביראת ה' טהורה שהיתה בקרבו סירב להחזיק פ"ח של מפלגה חילונית ועמד בנסיון ואף שנשללה ממנו הזכות לקבל עבודה וזכויות סוציאליות לא נרתע, ויתירה מזו הוכיח במישור למכיריו שאין לסייע לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות.


פעם אחת באסיפת בחירות כשהופיע אחד מיוצאי תימן ונאם לטובת מפלגה חילונית וטרח לשכנע את הקהל שרק טובה תצמח כביכול מהצטרפותם למפלגה, לא היסס ר' אברהם וקם וזעק לעבר הנואם הלוא תבוש ותכלם לבייש אבותיך ואבות אבותיך בכך שאתה מסית ומדיח את הקהל, ואותו נואם נאלץ לעזוב בבושת פנים את האסיפה. ובדרך עקבית ובעקשנות לחם למען שמירה על חינוך לתורה ושמירת מורשה אבות, ומסר נפשו למען חינוך הילדים, וכשלא היה בשכונתו בי"ס דתי דאג להביא מורה דתי ואסף ילדים לדירתו הדלה ושם התקיימו הלימודים כשהוא דואג למימון הפעילות החינוכית, ובדרכי נועם ואהבה ובחיבה קירב אליו הרבה ילדים שיצטרפו ללימודים. עסקני המפלגות נקטו נגדו בכל מיני אמצעים כדי לשבור את המסגרת שעודד וטיפח, ובכל זאת לא חת, ובזכות מאמציו ומסירות נפשו נוצרו הגרעין והתשתית לחינוך דתי לכל ילדי השכונה.


כמו"כ היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה וטרח ועמל למען הקמת מקוה טהרה ובית הכנסת בשכונה, וכיתת רגליו למרחקים לחפש עצות ודרכים להביא להגשמת מטרותיו, וזכה לקבל עצה וסעד מהחזון איש זצ"ל שעודדו ואף תרם סכום כספי. גם בייסוד בי"ס דתי לא ראה די, וטרח להשפיע על בוגרי ביה"ס שימשיכו למודיהם בישיבות הק'. ואפשר לומר שעמלו לא היה לשוא, ומאותם תלמידים צמחו רבנים ובני תורה. עסק במעשה חסד רבים ובהבאת שלום בין איש לאשתו ובתבונה רבה עמל ושקד עד שזכה לראות שהצליח בעמלו.


זכות גדולה היתה לו שבניו ובנותיו ומשפחתו ממשיכים דרכו בדרך התורה והמצוות, ונתקיים בו מאמר הכתוב כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד'.


נפ' לח"ן ביום י"ד סיון ה'תשמ"א. ת.נ.צ.ב.ה.


 


 


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0