r תולדות רבינו יוסף ב"ר שלום קרח הראשון זלה"ה - נוסח תימן

תולדות רבינו יוסף ב"ר שלום קרח הראשון זלה"ה

23 ינואר

רבי יוסף ב"ר שלום קרח הראשון זלה"ה


הרב רבי יוסף בן כה"ר שלום קרח היה מחשובי הרבנים וממרביצי התורה בתקופתו, את עיקר לימודו קבע בבית הכנסת אלשרעבי, וכך כתב עליו נכדו הרש"ק: כשחלה הרב החסיד כה"ר מ"ו יחיא אלשרעבי, בא כה"ר אברהם אלקארה לבקרו, אמר לו הרב החסיד הנה אנוכי הולך בדרך כל הארץ ועתה בבקשה ממעכת"ר אל תעזוב את הזכות התפוסה בידי והיא ללמד תלמידים גדולים משנה וגמרא והרמב"ם בחנם, וכן צוה הרב החסיד לאמו"ז מהר"ר יוסף קרח זלה"ה לתפוש העת הקבועה בבית מדרשו היא בית כנסת בית שרעבי, ללמד בכל יום בבקר אחר סעודת שחרית משניות עם המפרשים, לפי שכה"ר יוסף היה מן הקבועים בלימוד זה…


כה"ר אמו"ז מ"ו יוסף קרח לימד לציבור המתקבצים שם משנה עם פירוש רע"ב בבקר בבקר שעה וחצי, ואח"כ הולך אל בית מדרשו ללמד תשב"ר… כה"ר אמו"ז נפטר שנת בקצ"ז (תרמ"ו) בשנת התשעים ואחת לחייו, עליו נתקיים המקרא הנאמר באיוב איש תם וישר ירא אלקים וסר מרע, הוא היה משלים קריאת כל המשנה בכל חדש. תהא מנוחתו כבוד וזת"ע.


נ.ב. בכתה"י התימנים במכון ב"צ, מציין שיר בדיואנים ליוסף בן שלום קרח כנראה שהרב הוא המחבר.


           
ספר חכמי היהודים בתימן, ירושלים תשנ"ב, עמ' קסה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0