r תולדות רבינו שלום קרח זלה"ה - נוסח תימן

תולדות רבינו שלום קרח זלה"ה

23 ינואר

רבי שלום קרח זלה"ה*


שמחתי לשמוע מפי כב' שעומד להוציא לאור ספר "אלג'אמע", אחד מתוך ספרים רבים מספרי קדמונינו שהעתיק סבי הרה"ג רבי שלום קורח זצ"ל שעסק במלאכתו מלאכת שמים באמונה, וכל ספר שיצא מתחת ידו היה מעשה ידי אומן מעוטר בעיטורים וציצים ופרחים לפאר ולנאות את מלאכת הקדש, וכפי שדרשו חז"ל =(שבת קלג ע"ב) "זה אלי ואנוהו, התנאה לפניו במצות… ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאים", וכפי שעיני המעיינים תחזינה בספר זה. גם כתב הקדמות לספרים שהעתיק, ויש בהם ערך רב לחקר קדמוניות חכמי תימן, ובכך הצטרף לשורה הראשונה של מעתיקים ספרי קדמונינו בהם מהר"י בשירי זצ"ל ומהר"י גספאן זצ"ל וחבריהם, ובזכותם ובזכותו של סבי זצ"ל נשתמרו לנו ספרים קדמונים של חכמי תימן, ראה למשל "תכלאל קדמונים" שהעתיקו והעיר על נוסחאות ישנות מכמה תכלאלים שהיו לפניו, ויצא לאור במהדורת צילום בשנת התשכ"ד. וס' "נור אלצ'לאם" [מאור האפילה] שיצא לאור בשנת התשי"ז, במלאכת ההעתקה עסק סבי זצ"ל לצורך מחייתו.


כמו"כ חננו השי"ת בכשרון ספרותי פורה, ומשך הרבה בשבט סופרים בהעלאת הגיגי רוחו על הכתב, עוד מצעירותו חיבר לעצמו קונטריסי תפלות ובקשות המצטרכות מעת לעת לבקש על נפשו מהשי"ת, וכן כתב הרבה קונטריסים של טעמי תורה ואגדה, וכן חיבר שירי תהלות ותושבחות, רובם ככולם של כתה"י מתקופת בחרותו אבדו לו עוד בתימן בצוק העתים ושיני הזמן. והיה מיצר עליהם הרבה, ונשתיירו מהם מעט עלים לתרופה.


אולם בחסדי השי"ת זכה לחבר עוד כמה חיבורים שהמאפיין אותם הוא כח החידוש שנתברך בו, ושלא כהרבה מחכמי תימן שעסקו בליקוט מדרשים או בכתיבת קיצורים מספרי הלכה ומדרש, הרי חיבוריו מצטיינים במקוריותם ובעוז הביטוי, וכל מגמתם להדריך ולחנך בני אדם לעבודת ה' לאהבתו ויראתו, ולימוד זכות על עם ישראל שתלאות הזמן ויסורי הגלות הם המעכבים מהאיש הישראלי להגיע לשיא השלימות.


כל חיבוריו נשתיירו ביד המשפחה, וחלק מהם כבר יצא לאור עולם, בהם ספר "מדרש אשרי" שיצא לאור בשנת תשל"ט ובו דרשות והספדים המיועדים להיאמר בשבח הנפטרים כל אחד כפי מעלתו. ב. קובץ פיוטים ופזמונים לשמחת תורה מפני עטו יצא במהדורת צילום בשנת תשל"ז. ג. ס' אגרת בוכים שיצא לאור בשנת תשכ"ג, וכן נדפסו מפני עטו כמה מאמרים ורשימות בתולדות חכמי תימן בספרים העוסקים בחקר יהדות תימן.


עד עתה לא איסתייעא מילתא להו"ל את יתר חיבוריו שעדיין בכת"י, והם: א. ספר "דברי שלום" פירוש מקיף על כל פרשיות התורה. ב. ספר "דרך החכמים" ביאור על אגדות חז"ל בתלמוד ובמדרשים. ג. "ספר הקינות" ובו כמאה ועשרים קינות ומספדים מיוחדים לכל נפטר כפי קרבת המקונן אליו כגון קינות על אב ואם ושאר קרובים, על כל חכם כפי מעלתו, ועל כל אדם באשר הוא, [נמצא בשלבי הכנה לדפוס]. ד. "ספר תהלות" ובו שירים ותשבחות להשי"ת ובשבח חכמי תימן כגון רבי יהודה הנשיא מחבר המשנה, הרמב"ם, רבינו בחיי, ועוד. ה. ספר "אנקת אסיר" ובו תפלות ובקשות על צרכי עם ישראל הסובלים בתלאות הזמן ועול הגלות ועל עצירת גשמים. ו. קונטרס משלים בחכמה ומוסר המדריכים את האדם בדרך התורה והמצוות, ועניינים שונים.


יתן ה' שנזכה להוציאם לאור עולם ואז תתגלה במלוא הדרה והודה רוחו הכבירה של סבי זצ"ל שחופפת עליה האמונה העמוקה ויראת שמים, ואשר דמותו הקרינה בחיים חיותו לכל הסובבים אותו כפי שמעידים עליו כל רואיו.


ואפריון נמטייה לכב' שלקח על עצמו להנציח את פעלו של סבי זצ"ל בהעלאת קוים לדמותו למען ידעו ולמען ילמדו הדורות הבאים את אשר פעל ועשה במשך ימי חייו, וכמ"ש הרמב"ם בפיהמ"ש =(אבות פ"א מט"ז) "וכן שבח החכמים וספור חשיבות מעלותיהם כדי לחבב הנהגותיהם בעיני בני אדם וילכו באורחותם".


 
* ספר אלגא'מע, ירושלים תשמ"ח, עמ' 172.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0