r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

שיר פורים פורים להורדה!

23 ינואר


  להורדה לחץ כאן

פורים פורים פורים לנו            ברוך אשר בחר בנו:
 יתרומם שם אלהינו                    הנוקם את נקמתינומעמלק ראש צרינו                 כי ברפידים נלחם בנו:
 ואף גם זאת בהיותינו                גולים בארץ אויבינולא עזבנו אלהינו                       להפר בריתו איתנו:
 סתר היתה לראש                   אל מלך גדול וקדושבימי המלך אחשורוש                 י"י הוא משגב לנו:
 פתשגן הנשתון                  להכרית את עם לא אלמןבעצת הצורר המן                        אזי חיים בלעונו:
 שלח רצים דחופים              אל שבע ומאה ועשריםלהשמיד כל היהודים                 לולי י"י שהיה לנו:
 לבש נקם ולי חסה                   על יד ימיני והדסהזמר חדש אליו אשא                  עד הנה י"י עזרנו:
 ויוציאנו לרוחה                             ומיגון ואנחהליהודים היתה שמחה                 ואור יקר זרח לנו:
 מלאו גביעכם יין                     ושלחו מנות לאיןונראה עיו בעין                         בשוב י"י אותנו: 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0