r

תולדות רבינו יצחק ב"ר אברהם ונה – 'מהרי"ו' זלה"ה

23 ינואר

כמוהר"ר יצחק בירב אברהם ונה נודע בזכות חבוריו. על תולדותיו אין בידינו פרטים רבים, אבל בדברי חכמי הדורות ובפרט מהרי"ץ נזכר שמו בהערצה רבה.


חיבורו שהוציא לו מוניטין, הוא התכלאל שכתב. ובו הוסיף לנוסח הקדום תפלות ופיוטים מארץ ישראל כמנהג ספרד וסדורי המקובלים. בפירושו לתכלאל הידוע בשם פעמון זהב, או כפי הנקרא חידושין, כתב פסקי הלכה, פירושים, רמזים וטעמים ע"ד הקבלה. נוסח סדורו קרוב לנוסח השאמי שהובא לתימן בתקופה מאוחרת. מהרי"ץ בסידור עץ חיים מרבה להביא מפירושיו של מהרי"ו, ובפירוש ההושענות =(עץ חיים ח"ב) כ' "הוי יודע כי פירוש ההושענות רובו ככולו מפירושי אדונינו מהר"ר יצחק ונה זת"ל".


לפרנסתו, עסק בהעתקת ספרים, כי לבלר אומן היה. וכפי שמעידים התכלאלים הרבים שנשתמרו מכת"י, כמו"כ כתב ספרי תורה, וכמו שכותב מהרי"ץ בספרו פעולת צדיק ח"א סי' ק' וכה דבריו: "ואפי' בספרים שכתבו הרב הגדול ספרא רבא דאורייתא מהר"י בשירי, והסופר הגדול מהר"י ונה זלה"ה, כך נמצאים האלפין בספריהם, ומאן ספין כוותייהו בהא דרא דילן לחלוק ולפסול מעשיהם חלילה, ע"כ.


מהרי"ו חבר ספר "רכב אלהים" בקבלה. ובשער הספר כתב: "אשר העתקתי לעצמי מן הספרים שהגיעו לידי, אני יצחק בירב אברהם המכונה ונ"ה על ענין השתלשלות האצילות עד סוף הישות, העתקתיו בחדש אלול שנת וקראו להם עם הקד"ש (הת"ד ליצירה) גאולי ה' בסימן טוב ענין עורי עורי לבשי עוזך ציון ירושלים עיר הקד"ש, קרוב לזמן בני ח"ת בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו בחיינו ובימינו אמן כן י"ר.


כמו"כ חיבר פירוש לספר משנה תורה להרמב"ם הל' מאכלות אסורות והלכות שחיטה.


וחיבר ספר בת מלך פירוש על התורה בדרך הרמז הנוטריקון גימטריאות וסוד.


גם חיבר מפתח עניינים מפורט לספר מגיד מישרים למרן רבי יוסף קארו, ישנן שמועות שמהרי"ו הגיע לארץ ישראל והיה בחברון כמה שנים.


את שנת פטירתו מקובל לציין שנפטר בשנת הת"ל ליצירה. אבל הרע"מ קרח =(סע"ת ע"מ קג) כותב שהרב יצחק ונה היה מגולי מוזע (שאירעה בשנת הת"מ).


יוצא איפא שתאריך פטירתו מאוחר לשנת הת"ל, גם בקולופון למפתח לספר מגיד מישרים הנ"ל כתב …שלים הדין ספרא בס"ד בתרין בשבא דהוא ב' לירח אדר שנת מעטה תהל"ה (התל"ה ליצירה) תחת רוח כהה וכו', והכותב הצעיר משה בן סעדיה בן יהודה בן דוד אלקטיעי יש"ל, ע"כ. ניתן לשער שהמעתיק הוא הרב משה קטיעי חבר בית הדין בצנעא, לאחר שיבת גולי מוזע לצנעא, ונפטר בשנת התע"ה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0