r 10 דברים הצריכים חיזוק - נוסח תימן

10 דברים הצריכים חיזוק

30 יוני

אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו

הדים נרחבים והתעוררות רבה בקרב קהילות יוצאי עדת תימן ברחבי הארץ לאור קריאתו של מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, שפורסמה תחת הכותרת אז נדברו יראי י"י איש אל רעהו וגו' – עשרה דברים הצריכים חיזוק בבתי הכנסיות, בפרט בעת הזאת עם התפשטות מגפת הקורונה, והחרדה מפני סגירה אפשרית נוספת של בתי הכנסת ח"ו.

בין היתר כתב מרן שליט"א בקריאת קודש כדלקמן: "בהיות שבחדשים האחרונים יצא הקצף מלפני ה' החל נגף הקורונה רח"ל, ועל צוארינו מוטל לפשפש במעשינו, מה חרי האף הגדול הזה, מה זאת עשה אלדֹים לנו, ולא עוד אלא שגורשנו מהסתופף בחצרות בית ה' בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ויבוקש הדבר וימָצא כי אחד מן המרעין בישין הוא עוון הזלזול בכבודם מְעוֹנות השכינה מִקדשי־מעט, הדיבור מביא דֶּבֶר ח"ו, על כן אנו מקבלים על עצמנו בל"נ עשרת הדברים דלקמן". בהמשך הובאו עשרה תקנות, בפרט בעניין הדיבורים בבתי הכנסת, וקל וחומר בשבת, וכפי שכתב גאון רבני תימן מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים בזה"ל, "וכל אדם יהא זריז וזע וחרד מקדושת ביהכ"נ בשבת יותר מבחול, שלא לשיח שם בשום דבר, כי אם בשבחא דצלותא, כי הקדושה היא בגבורה רבה שם יותר מאד מבשאר ימים. וחיוב זה מוטל על רבני הקהל, להודיע לעם חומר הדבר. וכ"ש אם ישיח שיחת חולין, כי הוא כמחלל שבת. וראוי להם לתקן תקנות בקנסות על זה".

בשיעורו השבועי הבהיר מרן שליט"א, כי תקנות אלו נקבעו לפי המצב בבית מדרשו "פעולת צדיק" על שם מהרי"ץ זיע"א פעיה"ק בני ברק ת"ו, אולם בתי כנסת אחרים או קהילות אחרות, יכולים להעתיק וללמוד מכך, לראות מה מתאים לפי מצבם, ובכל מקום יפרסמו זאת לפי הצורך שלהם.

קריאת קודש זו יצאה לאור ע"י מוסדות יד מהרי"ץ במהדורה מפוארת, בצורת פלקט צבעוני המיועד לתלייה בבית הכנסת, למען יהיו הדברים כתובים לפנינו, להיותם לזכרון לנגדנו, ולטוטפות בין עינינו. הפלקט מחולק חינם לבתי כנסת, וניתן לקבלו במשרדי יד מהרי"ץ בני ברק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0