ספר במדבר

פרשת במדבר

"לבני גד תולדותם למשפחותם לבית אבותם וגו' " (א, כד) "הטעם שהקדים בני גד במקצת מקומות מפני שקבורתו של...

פרשת נשא

"נשוא את ראש בני גרשון גם הם וגו' " (ד, כב) במדרש: "זהו שאמר הכתוב 'יקרה היא מפנינים וכל...

פרשת בהעלותך

ויהי בנסוע הארון וגו' ובנוחה יאמר וגו'" (י, לה-לו) טעם לנו"נים של פרשת ויהי בנסוע הארון – עפ"י מ"ש...

פרשת שלח לך

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבנ"י איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל...

פרשת ויקח קרח

"בוקר ויודע ה' את אשר לו" (טז, ה) למה דחה משה רבינו ע"ה את עדת קורח ואמר להם כן?...

פרשיות זאת חקת-וירא בלק

"ויראו כל העדה כי גווע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל" (כ, כט) בוכים על הצדיקים...

פרשת פינחס

"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" (כה,יא) קשה, למה לא אמר בן אלעזר הכהן? אלא, לומר לך שכשקינא פינחס...

פרשת ראשי המטות

"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר ציווה ה'" (ל, ב) בספר "חן-טוב" מביא בזה"ל:...

פרשת מסעי

"אלה מסעי בנ"י וגו'  (לג, א) ויסעו מרעמסס. נראה לרמוז אלו המסעות על ירידת הנשמה ועל חיי האדם. מרעמסס...

0