r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

סליחות בפסח

23 ינואר

לעם הארץ אחד היו שני ספרים בלים: הגדה וסליחות. מסרם לכריכה. הכורך כרכם ביחד, עשר המכות ואחר כך הסליחות. בליל הסדר הוציא עם הארץ את הספר וקרא את עשר המכות והמשיך בסליחות. אמר לו בנו: רואה אני שהגדה זו ארוכה מן ההגדה בשנה שעברה. אמר לו אביו: עם הארץ, אינך יודע שהשנה מעוברת. היה עמם אורח, אמר להם: לא, אלא הכורך כרך יחד את הסליחות עם ההגדה. הלך עם הארץ אל הכורך והחל לריב עמו: אינך מתבייש שאתה מכשילני, הכנסת סליחה של חמץ לתוך הגדה של פסח ואיסורה בכרת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0