r עיונים במנורה לפרשת כי תבוא - נוסח תימן

עיונים במנורה לפרשת כי תבוא

23 ינואר

עיונים במנורה


פרשת כי תבוא מנורת המאור פרק רפד – מתוך השיעור שנמסר כל יום רביעי אחר תפילת ערבית, בבית הכנסת המרכזי ליוצאי תימן אגודת אחים פג'ה


 


ועתה פן ישלח ידו.


 וקשה מנין שיש כאן פתח לתשובה. וגם מהו לשון כמה גדול כוחה של תשובה. מה הענין דוקא כאן.


אלא הביאור שהלשון ועתה מרומז על תשובה, היינו אף שעד הנה לא הייתי כהוגן, רק מעתה.  וזה  שהקב"ה אומר ועתה פן ישלח, הוא עשה תשובה על העבר אבל אולי שוב יחטא, והבן.


והדברים נפלאים שלמרות שהקב"ה קיבל את תשובתו שנאמר ועתה עדיין הקב"ה חושש שמא ימשיך לחטוא, שהרי הוא אומר ועתה פן. וזה שפתח  ואמר כמה גדול כוחה של תשובה.


 


ויצא קין מלפני ה', רבי יצחק אמר יצא שמח.


וקשה אין מקרא יוצא פשוטו, וכיצד אחרי שרצח את הבל קאמר שיצא שמח.


ובאמת במדרש שם נחלקו בזה ורבי יצחק הוא הדיעה השלישית בזה.


והכי איתא בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב  ויצא קין מלפני ה', מהיכן יצא, רבי יודן בשם ר' איבו אמר הפשיל דברים לאחוריו ויצא, כגונב דעת העליונה, רבי ברכיה בשם רבי אלעזר ברבי שמעון אמר יצא כמפריס וכמרמה בבוראו, רבי חמא בשם רבי חנינא בר רבי יצחק אמר יצא שמח עכ"ל.


והכי איתא גם במדרש תנחומא (ורשא) פרשת בראשית סימן ט  ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד. כשיצא כל מקום שהיה הולך היתה הארץ מזדעזעות מתחתיו והיו חיות ובהמות מזדעזעות ואומרות מהו זה. אומרות זו לזו קין הרג את הבל אחיו גזר הקדוש ברוך הוא עליו נע ונד תהיה. והן אומרות נלך אצלו ונאכלנו והיו מתכנסות ובאות אצלו באותה שעה זלגו עיניו דמעות ואמר (תהלים קלט) אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך.


 ולימדנו הרב בעל המנורה שהביא דוקא את דעת רבי יצחק שהוא נגד הפשט וההיגיון, לומר לך שבתשובה הקב"ה מקבל גם אם זה נגד ההיגיון והשכל, ודו"ק.


ומה נפלאים דברי החזקוני בראשית פרק ד ויצא קין מלפני ה' דוגמא ומרדכי יצא מלפני המלך, האריך לו חיים בשביל גלותו וגם הוא קבל עליו גזר דינו. וישב בארץ נוד בתחלה כתב נע ונד תהיה בארץ ולבסוף כתוב בארץ נוד ולא כתוב נע מכאן שגלות מכפרת מחצה.


 


תשובת אנשי ענתות


אנשי ענתות ציערוהו וביטלוהו עד שבלתי אפשר היה לו לנצח,  ואף שעם ישראל גם לא סייע לירמיהו בנבואתו מ"מ אנשי ענתות ילקו יותר משאר ישראל לפי שהיה להם להחזיק יד ירמיהו שהם קרוביו ובני עירו והם היו אומרים להמיתו אם ינבא בשם ה'.


וזה שקלל ירמיהו את אנשי ענתות בעת אפך עשה בהם, הכשילם בעניים שאינם מהוגנים.


מה עשה העמיד אנשים מצד אחד וכו'.


הרב קיצר ובאוצר המדרשים (אייזנשטיין) יונה עמוד 220  מבואר יותר


ויחל יונה לבא בעיר מהלך יום אחד וכו' והכרוז היה יוצא לפני המלך שלשה ימים ושלשה לילות אל תאכלו ואל תשתו כל משתה, ויתכסו בשקים והתפלשו בעפר והתפללו בבכי לפני הקדוש ברוך הוא בכל שוק ושוק בכל רחוב ורחוב בכל בית ובית בכל שער ושער שבעיר נינוה. והגביהו יונקי שדים שלהם כלפי מעלה ואמרו לפני הקדוש ברוך הוא בבכי גדול עשה למנעם וכו'. אמר ר"ש בן חלפתא תשובה של רמאות עשו אנשי נינוה, מה עשו? העמידו עגלים מבפנים ואמותם מבחוץ סייחים מבפנים ואמותם מבחוץ, והיו אלו גועין מבפנים ואלו מבחוץ, אמרו לפני הקדוש ברוך הוא אם אין אתה מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו אמר ר' אחא בערביא עבדין כן שנאמר מה נאנחה בהמה נבוכו עדרי בקר (יואל א' י"ח).


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0