r פירוש אור האפילה לפרשת תרומה - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת תרומה

23 ינואר

דבר אל בני ישראל, פרט לגוי שאין מקבלין ממנו דבר להקמת המשכן ולא לבנין בית הבחירה. מאת כל איש, פרט לקטן. אשר ידבנו לבו, פרט לחרש ושוטה שאינן בני דעת. אשר תקחו מאתם, פרט למתנדב בדבר שאינו שלו. זהב וכסף ונחשת. אלה הם מבחר המתכות והמצויות יותר מפני שבני אדם זקוקים להם ואולי מפני שתועליותיהן גלוים לכל בני אדם. ותכלת וארגמן ותולעת שני, שלשה מינים אלו הם מבעלי חיים והם מצמר הצאן ונשתנו שמותיהם בגלל שנוי צבעיהם, התכלת הוא הצמר הצבוע כחול ככוחל מראה השמים בראיית העין והוא יותר בהיר מכחילות הכחול. וארגמן הוא הצבע האדום הממוזג בצהיבות. ותולעת שני הוא הצבע האדום שאדמימותו חזקה, ונקרא תולעת לפי שהוא נצבע בגרגרים אדומים הדומים לגרגרי האוג ויש בתוך כל גרגר תולעת קטנה כותשין אותם הגרגרים עם תולעיהן וצובעין בהם ולפיכך נקרא תולעת על שם התולעת שבתוך אותן הגרגרים, ושש, כל מקום שנאמר בתורה שש או בד או בוץ הוא הפשתן הלבן. ועזים, יש אומרים שהוא מצמר העזים והיא שכבה דקה רכה תחת השער הקשה, וי"א שהיא נוצה דקה של העזניה והוא עוף גדול שאינו מצוי אלא במדברות ואיי הים והוא אמרם ז"ל פרס ועזניה בישוב לא שכיחי וכך אמרו וכל מעשה עזים להביא דבר הנעשה מן העזניה. ועורות תחשים, אמרו תחש מין חיה הוא והיה מצוי בימי משה וי"א שמסגולת בעל חי זה שכל הרואה אותו תסור ממנו הדאגה והאנינות ולפיכך תרגמו ססגונא כלומר סס יגונא. ועשו לי מקדש, זו מצות עשה לבנות בית הבחירה כשיכנסו לארץ. ושכנתי בתוכם, שתשרה שכינה במקדש. ובבית שני לא היתה שם שכינה ולפיכך לא היו נענים באורים ותומים. דע שהמדעים היו נסתרים וקשים מאד ולא היו כתובים בספרים, וכאשר רצה ה' שישיגו ישראל את השלמות במהירות ובקלות הראה להם צורת העולם בתבנית מוחשת כדי שילמדו על העולם הגדול הבלתי ידוע מן העולם הקטן המוחשי ובכך יתעלו להשגת המדעים בזמן מועט ובקלות, והוא אמרם מקדש היה כתבנית העולם אלא שהטוב שבעולם חוצה לו והטוב שבמשכן בתוכו, וכך אומרים בסתם על האדם השלם שהוא עולם קטן, אמרו המשכן דומה לעולם ולגופו של אדם, בעולם גלגלים ובמשכן יריעות ובאדם גלגולת ראשו, וכך כל דבר במשכן יש בעולם כנגדו וקצרנו בזה בגלל מיעוט התועלת שיש בהזכרת המספרים, והראיה לכך אמרו ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, ואמר וראה ועשה בתבניתם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0