r פירוש רבי שלום שבזי להפטרת בשלח 'ותשר דבורה' - נוסח תימן

פירוש רבי שלום שבזי להפטרת בשלח 'ותשר דבורה'

23 ינואר

ט. עד שקמתי דבורה. דרשו רז"ל, לא דקדקה דבורה בדבריה ששיבחה עצמה ואמרה עד שקמתי. ונסתלקה נבואתה, וחזרה ביקשה רחמים על עצמה, ולכך עוררתה רוח הקדש, דכתיב  עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר. מיד ניבאה ואמרה קום ברק, שאני רואה בנבואה שאתה נוציח:


יב. רכבי אתנות צחרות. מאי רוכבי אתונות צחרות, אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהן מעיר לעיר ללמד תורה. צחרות, ר"ל לבנות. ויש פירשו, מרוקמות לבן ושחור:


יד. עורי עורי. למה עורי תרין לרע ותרין לעיל, פירשו, לרע רמז למעלתן שלמלכי כנען, ושלעיל רמז למעלתן שלישראל. ולמה שיר לשון זכר, שעל דעתן שלישראל אמרה סוד תפארת מלכא:


כב. מן שמים נלחמו הכוכבים. מאי מן שמין נלחמו, דודאי כוכבים עבדון קרב במלכי כנען דאינון אש הות מלהטא בהון, ברא מן כוכב חד דאיהו מזל דיבין, והוו בלעין ליה, ולא יכיל למנהר עד יומא דין, כן פירשו בזוהר:


כג. נחל קישון. ומה ענין נחל קישון כאן, פירש בצרור המור, כשיצאו ישראל מן הים אמרו ערברב, כשם שיצאנו ממקום זה, כך יצאו המצרים ממקום אחר. מיד אמר הקב"ה לים פלוט המצרים. אמ, מלך שנתן מתנה לעבדו הוא חוזר בו. אמ, אני משלם לך כמותן וחצין. אמר, תן לי ערב. אמ, יהא נחל קישון לך ערב. וכך שילם לו דכתיב נחל קישון גרפם, שנידונו באש ומים אש הכוכבים, ומים דנחל במצרים ויקחו ו' מאות רכב וכן תשע מאות רכב, הרי הוסיף לו שליש:


ל. בעד החלון נשקפה. מאי נשקפה, פירשו בלב אהרן, בחלון שלנשי מלכים שרואות ואין נראות. ד"גא בסוד הנקודה באצטגנינות ראתה, כמו וישקף אבימלך (בראשית ו), בעד אשנבי נשקפתי (משלי ז). ויש פירשו, […] שלמלכים הנקרא […] בלשון ערב. אמרה לשרותיה, צבע דם אני רואה, ורואה שבני בין שתי נשים, ר"ל יעל ודבורה. אמרו לה, דם בתולות. אמרה, אין דרך המלך בכך במלחמות. אני רואה דם מגיע עד הצואר. אמרו לה, שלל צבעים, ולא נחה דעתה:


מדוע אחרו פעמי מרכבתיו. ולמה לא אמרה פעמיו, שכנת [מלשון כינוי, שתלתה האיחור במרכבות ולא בבנה. יפ"ה], שלא לפתוח פה לשטן על בנה. ובמה ידעה שאיחרו פעמי מרכבתיו, אמרו שהיה נלחם ונציח(!) וחוזר בד' שעות או בה' שעות, והיום הגיע ו' שעות ולא בא. דרשו רז"ל, שלשה לא המתינו לשררה שש שעות, אדם, דכתיב ביה ולא יתבששו (בראשית ב). דרשו רז"ל, ולא יתיב שש שעות. ישראל, דכתיב כי בשש משה (שמות לב) ב שש שעות, ולא ירד. סיסרא, דכתיב בשש רכבו (שופטים ה), ר"ל ב שש שעות ולא חזר. ולמה לא בכת אמו, כדי שלא תכשיל ההולכים אחריו שהיו עוזרים לו ושוללים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0