הרה"ג אברהם אריה שליט"א

רעש בקריאת המגילה

רעש בקריאת המגילה - אין נוהגין להרעיש בקריאת המגילה בעת זכירת הש"ץ המן ולא אחריה עד סיום התפלה. מאת:...

עטיפת טלית בשחרית תשעה באב

מאמר קצר מאת הרה"ג אברהם אריה שליט"א על כך שגם בתשעה באב בתפילת שחרית נוהגין להתעטף בטלית גדול אך...

איסור נישואין ותספורת בבין המצרים

בכל המקומות נהגו איסור לישא אשה בבין המצרים משבעה עשר בתמוז עד אחר התענית, וכן באיסור התספורת בימי בין...

בין המצרים

מאמר בעניין בין המצרים מאת: הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב וראש כולל נוה נתן...

ברכת נר חנוכה בבית הכנסת

מאמר מכה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב, וראש כולל נוה נתן תל אביב בענין...

בענין עליה לספר תורה

מאמר כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה מתוך הקובץ הלכה ומסורה טו-כסלו שבט התשע"ד.

בענין אמירת ענינו בתפלות התענית

כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב וראש כולל נוה נתן תל אביב נוהגין לומר בכל...

בענין אמירת ענינו בתפלות התענית

כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב וראש כולל נוה נתן תל אביב נוהגין לומר בכל...

בענין בדיקת חמץ

מאמר מפורט על עניין בדיקת חמץ, מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב.

סדר קריאת המגילה

סדר קריאת המגילה, אחר קריאת המגילה בערבית יש נוהגין [נוסח שאמי] להסמיך סדר קדושה ומתחיל אתה קדוש וכו' ...

אורז בפסח

האם היה מנהג בתימן שלא לאכול אורז בפסח? מאמר מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א - מתוך קובץ הלכה...

בניסן נגאלו, בניסן עתידין להגאל

מאמר מוסר לפסח "בניסן נגאלו, בניסן עתידין להגאל". מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה...

לישת מצות במלח

בענין המנהגים אם ליתן מלח במצות, או לא. מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה...

איסור נישואין ותספורת בימי העומר

בענין איסור נישואין ותספורת בימי העומר. מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב -...

בענין בדיקת חמץ

מאמר מפורט על עניין בדיקת חמץ, מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה והוראה ב"ב.

סדר ספירת העומר

סדר ספירת העומר כך הוא, לפני הברכה יש נוהגין לומר לשם יחוד קובה"ו וכו' ואח"כ כולם נוהגין שהש"ץ מודיע...

שיטת מרן בענין סדר הקידוש ביו"ט

מאמר מקיף בעניינא דיומא בענין שיטת מרן בענין סדר הקידוש ביו"ט. מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א. מתוך...

בנוסח הברכה שלאחר המגילה

מתוך הלכה ומסורה 1 - פורים התש"ע מאמר מאת כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א רב ביהמ"ד תורה...

0