ספר שמות

פרשת ואלה שמות

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו" (א, א) מהו הטעם שגלו ישראל למצרים ולא...

פרשת וארא

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי הוי"ה לא נודעתי להם" (ו, ג) במדרש אמרו: בשביל...

פרשת כי אני הכבדתי (בא)

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו" (י, א) אפשר לדרוש...

פרשת ויהי בשלח

"ויהי בשלח פרעה את העם" (יג,יז) יש להבין אומרו את העם. ולא אמר את ישראל? אלא ידוע מאמר רז"ל...

פרשת וישמע יתרו

"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" (יט, ג) יש להבין, איך הקדים הכתוב הנשים לאנשים? ועוד, במה זכו...

פרשת ואלה המשפטים

"כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם" (כא, ב) מה שציווה השי"ת בדין עבד עברי...

פרשת ויקחו לי תרומה

"דבר אל בנ"י ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (כה, ב) "ויקחו לי...

פרשת ויקחו לי תרומה

"דבר אל בנ"י ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (כה, ב) "ויקחו לי...

מחכמי תימן על פרשת ואתה תצוה

"ואתה תצוה את בני ישראל וגו'" (כז, כ) כל מקום שנאמר "ואתה" בתחלת הענין. הרי זה חוזר כמה פעמים....

פרשת ואתה תצוה

"ואתה תצוה את בני ישראל וגו'" (כז, כ) כל מקום שנאמר "ואתה" בתחלת הענין. הרי זה חוזר כמה פעמים....

פרשת כי תשא

"כי תשא את ראש בנ"י" (ל,יא) "זה יתנו… מחצית השקל" (שם,יג) מחצית ולא שקל שלם. לומר לך, שרק האנשים...

פרשת ויקהל פקודי

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו'" (לה, א) ידוע שמעשה המשכן הוא תיקון חטא העגל, וכאשר חטאו...

פרשת ויקהל פקודי

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו'" (לה, א) ידוע שמעשה המשכן הוא תיקון חטא העגל, וכאשר חטאו...

ויקהל

"ויקהל משה.. ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותפם. ששת ימים תיעשה מלאכה וגו' " (לה, א-ב)...

0