ספר בראשית

פרשת ויהי מקץ

"ויהי מקץ" (מא, א) במדרש – "זהו שאמר הכתוב 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו' זה יוסף, 'ולא פנה...

פרשת ויגש

"ויגש אליו יהודה ויאמר וגו'" (מד, יח) יש בפרשה זו שמונים ותשע ווי"ן המתחילים בראשי הפסוקים. ומניין פ"ט, לרמוז...

פרשת ויחי יעקב

"גור אריה יהודה מטרף בני עלית וגו' לא יסור שבט מיהודה וגו' עד יבוא שילה וגו'" (מט, ט-י) בספר...

פרשת נח

דרשה לפרשת נח מאת: הרב אברהם בן משה שליט"א   ואני רצוני להיות מן המדקדקין בהלכה… אחרי פרשת הבריאה,...

רעיון לפרשת השבוע – חיי שרה

מאת מפעל אורחות ההלכה

פרשת בראשית

"בראשית ברא וגו'" (א,א) בפסוק זה ובמלים אלו נרמז מה שאמרו רז"ל "תתקע"ד שנה קדמה התורה לבריאת העולם". כיצד?...

פרשת אלה תולדת נח

"אלה תולדות נח" (ו,ט) שלש פעמים נזכר נח בפסוק, נגד נפש רוח נשמה. אי נמי, נגד שלשה עולמות: בריאה,...

פרשת לך לך

"ויאמר ה' אל אברם לך לך" (יב, א) אברם לך לך בגי' גשם. לומר לך, שכל זמן שהגשם צרור...

פרשת וירא

"למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (יח, יט) יש לדקדק דהיה...

פרשת ויהיו חיי שרה

"ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" (כג, ב) למה הקדים ההספד לבכי? לפי שבא אברהם אחר העקידה והיה שמח ביותר...

פרשת אלה תולדת יצחק

"ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרדו וגו'" (כה, כג) "'שני גויים', אמר רב יהודה: זה...

פרשת ויצא יעקב

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כח, י) נוטריקון: ואבינו יצחק ציוה את יעקב על קדושת בריתו מנשוא בנות...

פרשת וישלח יעקב

"הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנוכי אותו" (לב, יב) יש לדקדק, שהיה לו לומר כי ירא...

פרשת וישב יעקב

"ויאמר ישראל אל יוסף לכה ואשלחך אליהם" (לז, יג) צריך לדקדק, למה הוסיף אות ה"א במלת "לכה" והיה לו...

0