ספר דברים

פרשת והיה כי תבוא

ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך" (כו, יא) מהו שאמר הכתוב...

פרשת אתם נצבים

"ושבת עד ה' אלקיך" (ל, ב) יש לדקדק, שהיה לו לומר ושבת לה' אלקיך? וכבר הקשו בזוהר הק' על...

פרשת וילך משה

וילך משה" (לא, א) לאן הלך? אלא, מרוב ענוותנותו של משה הלך לכל אוהל ואוהל ללמדם תורה ומצוות ולחזק...

פרשת האזינו

"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" (לב, א) יש להבין, מה בא משה רבינו ע"ה לרמוז לנו בשמים...

פרשת וזאת הברכה

מימינו אש דת למו (לג, ב). במדרש הגדול כתיבת יד זה לשונו, מלמד שכשהיה הדיבור יוצא מפי הגבורה, היה...

פרשת אלה הדברים

אלה הדברים אשר דיבר משה וגו'" (א, א) "אלה הדברים וגו'" וסמיך ליה "אלה המצוות וגו' (בהר סיני)" (לעיל...

פרשת ואתחנן

ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום וכו'" (ד, ד) אפשר לפרש עפ"י מ"ש רז"ל שע"י עסק התורה נקרא...

פרשת והיה עקב

כל המצוה אשר אנכי מצוך וגו'" (ח, א) לכאורה קשה, שהיה לו לומר כל המצוות בלשון רבים? ואפשר לומר,...

פרשת ראה אנכי

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (יא, כו) קשה, מה שייך ראייה בזה? וכן תיבת "נותן" – מה...

פרשת שפטים

"צדק צדק תרדוף" (טז, כ) מדוע הוצרך הכתוב לכתוב עוד פעם ולכפול מלת "צדק"? מפני שלפעמים יש בני אדם...

פרשת כי תצא

כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלהיך בידך וגו'" (כא, י) במדרש – "למה נסמכה פרשה זו לענין...

0