בראש עדתינו

גנא

ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת" (שמות ט"ו, כ'). פסוק זה המופיע...

השלטון

"ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר ה' אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי...

סבלות תימן

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי" (שמות ו', ה'). לכל אורך...

"וכבסו שמלתם"

"ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם" (שמות י"ט, י') בפסוק זה המופיע...

כבוד חכמים

"כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלהים ואת תורתיו" (שמות י"ח,...

הקהילה

בפרשתנו כמו בפרשות האחרונות רואים כיצד עם ישראל היוצא מגלות ארוכה מתחיל לרקום עור וגידים ולהיות עם ככל העמים...

פורים בתימן

צער ויגון היו מנת חלקם של אבותינו בתימן, אך היו גם רגעי נחת שבהם שכחו את כל צרותיהם. אלו...

שבת (חלק א')

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העשה בו מלאכה יומת" (שמות ל"ה,...

פתגמים

ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי...

רקמה

וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש" (שמות ל"ה,...

פסח בתימן

מועדי ישראל בקהילת יהודי תימן הינם ימי חג אמיתיים ועל כן היו אבותינו מתכוננים להם מבעוד מועד. החג שדרש...

חנוכה בתימן

שמונת ימי החנוכה לא היו ימים מיוחדים כמו שאר החגים ולא נקרא חנוכה בשם "עיד" (חג) אלא בשם חנוכה...

מנהגי חתונה

"ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי, כי מלאו ימי ואבואה אליה", "ויאסף לבן את כל אנשי המקום ועיש...

0