r דבר פלא בדברי אדונינו מהרי"ץ זי"ע - נוסח תימן

דבר פלא בדברי אדונינו מהרי"ץ זי"ע

25 מרץ

ראה זה דבר פלא מצאתי בדברי אדונינו מהרי"ץ זי"ע – בסוף תכלאל עץ חיים ח"א דף קצ"ד ע"ב

מאת הרב אביחי שרעבי שךליט"א

להזכירכם! השנה חל ר"ח שבט ביום שני, וראה מה מביא מהרי"ץ בשם חכמי יון .

והשי"ת ברחמיו יפרוש סוכת שלמו עלינו ויגן בעדינו מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבוא לעולם, אכי"ר.

נ"ב, יעויין משלי י"ח י"ד ובפירש"י שם דרים החשובים מאוד לתקופה זו, ונוגעים לכאו"א.

להגדלה לחץ על התמונה

0