r האיש שהלך לחפש את מזלו - נוסח תימן

האיש שהלך לחפש את מזלו

23 ינואר

היה איש עני שהיה עובד כל היום מבוקר עד ערב ולא הצליח להתפרנס, פשוט לא היה לו מזל. יום אחד קם ואמר: אלך לחפש את המזל וכשאמצאנו אבקשו שישפיע עלי מטובו. הלך והלך ומצא אריה רובץ. לאן אתה הולך, שאלו האריה. ענה: איש עני אני ואין לי מזל, הולך אני לחפש את מזלי. אמר האריה: הנה גם אני עייף ואין לי מזל, כשתמצא את מזלך תשאל גם על מזלי. הסכים האיש והמשיך דרכו. הלך ופגש אכר חורש שדהו. לאן תלך, שאל האכר. למצוא מזלי. אמר האכר: כשתמצא את המזלות תשאל גם על מזלי, הנה אני חורש וזורע ואיני מקבל כל יבול. הסכים האיש והמשיך דרכו. הלך עד שהגיע לעיר ובה מלך מוזר שהיה מסתתר מעיני הבריות ומתחבא בארמנותיו ועבדיו מהתלים בו ואינם שומעים בקולו. כששמע המלך על האיש המחפש מזלו פנה אליו: כשתמצא את המזל שאלהו גם על מזלי, מדוע בזים לי עבדיי ואינם שומעים בקולי. הסכים האיש והמשיך דרכו. הלך עד שהגיע לשפת נהר רחב ועמוק ולא יכול לצלוח אותו. פתאום ראה דג ענק. לאן, שאל הדג. סיפר לו האיש שהוא מחפש מזלו וברצונו לעבור את הנהר ולהמשיך דרכו אך אינו יכול. אמר הדג: אעבירך על גבי וכשתמצא את המזל שאלהו מדוע ראשי כואב וקשה לי לנשום. עלה האיש על גב הדג וצלח את הנהר. הלך והלך עד שהגיע לאולם גדול ובו אנשים רבים גדולים ועשירים ולידם מזוודות גדולות מלאות כל טוב. בריחוק מה ישבו שני אנשים, אחד עשיר מלובש יפה ואחד עני מלובש קרעים. ליד העשיר מזוודה גדולה וליד העני מזוודה קטנה. מחפש המזל פנה אל העשירים ושאלם אם הם יודעים איפה מזלות בני אדם. אמרו לו: פנה אל שני האנשים ההם שכל המזלות בידיהם. תחלה פנה אל האיש העשיר ושאל האם מזלו בידו. אמר לו: אני אחפש במזוודה שלי. חיפש ולא מצא. אמר לו: התיק שלך אינו בידי, שאל את החבר השני. ניגש לעני לבוש הקרעים ושאלו: האם מזלי אצלך ? אמר לו: כל המזלות הגרועים אצלי, הנה מזלך, קח אותו, אבל הוא גרוע. אמר לו מחפש המזל: רוצה אני הרבה מזל ואם לא תעניק לי חסדך אכה אותך מכות נמרצות. נבהל העני והסכים לעזור לו. אמר לו: אגיד לך מה לעשות, כשיגיע המזל לידך תפוש אותו. ומתי יגיע ? אמר לו: כאשר יגיע. כשתפגוש את הדג תחבוט על פיו והוא יקיא את ככרות הזהב שבלע ובגללן הוא חש בראשו. תמשיך בדרכך ותאמר לאכר שאדמתו אינה נותנת יבול מפני שיש בה מטמון זהב גדול. ולמלך המוזר תאמר שעבדיו מהתלים בו ואינם שומעים בקולו מפני שהוא אשה ולא גבר. ולאריה תאמר שאם יטרוף אדם משוגע יבריא. שמע האיש בקול מזלו, חזר בדרכו עד שמצא את הדג בנהר, חבט על פיו והקיא את ככרות הזהב ומיד הבריא. הודה לו הדג והציע לו לקחת את ככרות הזהב, אמר האיש: לא, מזלי מחכה לי במקום אחר. המשיך דרכו ופגש באכר ואמר לו את דברי המזל. שמח האכר, חפר באדמתו ומצא מטמון רב, ביקש לתת חלק לאיש אבל זה סירב ואמר: תודה, מזלי מחכה לי במקום אי שם. המשיך דרכו ופגש במלכה שהתחפשה למלך ואמר לה: המזל אמר שאת אשה, אם תינשאי לאיש יכבדוך עבדיך. אמרה המלכה: אני מוכנה להינשא לך. ענה האיש: לא, מזלי מחכה לי אי שם. והלך. לבסוף פגש באריה ומסר לו את דברי המזל שאם יטרוף אדם משוגע יבריא. שאג האריה: אטרוף אותך, אתה הוא המשוגע. המזל נתן לך הרבה הזדמנויות, ככרות זהב, מטמון מן האכר, מלכה לאשה, ואתה חשבת כי זה לא די בשבילך וצפית למזל אחר. דע לך כי מי שאינו יודע לתפוש את מזלו כשהגיע לידו באמת אין לו מזל. איפה אמצא משוגע יותר ממך. וטרף אותו.

0