r הבהרה: נוסח ברכת החמה - נוסח תימן

הבהרה: נוסח ברכת החמה

23 ינואר

ברכת החמה


אומר ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם עושה (מעשה) בראשית.


 כך היא הגירסא בסידורי ספרד. וכן סידרו בסידור כנסת הגדולה השלם. מיהו הגירסא העיקרית היא לומר עושה בראשית, בלא תיבת מעשה. וכ"ה בברכות דף נט ע"ב, וברמב"ם פ"י מהלכות ברכות הלי"ח, ובשאר ספרי הראשונים. וכן היא גירסת מרן בשו"ע סימן רכט ס"ב, ולא העיר עליו רבינו השת"ז מאומה, משמע שהסכים עמו. וכן היא גירסת רבינו מהרי"ץ בע"ח דף קעז ע"א. וכן סידר מהר"י צובירי זצ"ל בסידור כנה"ג שיצא לאור על ידו. ועיין סביב לשולחנך סימן רכז ס"א ד"ה עושה, וסימן רכט ס"ב ד"ה ברוך. ומה שהדפסנו בעלון שתילי זתים ברוך עושה מעשה בראשית, טעות המדפיס היא. וכל הסעיף הראשון שם, נפלה בו טעות. והמדפיס שכח לתקן הן בגוף הברכה והן בהערה. והנה ההערה לפניך, מתוקנת לנכון. יש לעיין בדעת מרן ומהר"י צובירי מדוע גבי ברקים ורעמים וראיית הים הגדול, גרסי עושה מעשה בראשית, וכאן בברכת החמה גרסי עושה בראשית. ומהרי"ץ בע"ח גריס בכולהו עושה בראשית. ונראה שהכוונה בברכה זו, שאנו מברכים ומשבחים לו יתברך, שהוא עושה בראשית בהווה, ולא קאי על מעשה בראשית שבתחילת הבריאה. כיון שזריחת השמש בכל יום, זהו חידוש בעולם. ולכן הגם שהשמש חזרה עכשיו למצב של מעשה בראשית, והיה לנו לומר עושה מעשה בראשית, מ"מ כיון שהוא יתברך מחדש זאת בטובו בכל יום תמיד, לכן הברכה היא על ההווה. וס"ל למהרי"ץ דה"ה לרעמים וברקים והים הגדול, הגם כי מה שאנו שומעים ורואים עתה, הוא מעשה בראשית של הבריאה, מ"מ מחמת התחדשות הבריאה, צריכים אנו לברך ולשבח על ההווה. משא"כ גירסת עושה מעשה בראשית, אף שיש לפרשה דקאי על ההווה, מ"מ הוא לשון ארוך ומיותר, דדי לומר עושה בראשית, ולשם מה נוסיף תיבת מעשה, והבן. אלא שמהרי"ץ בע"ח דף טו ע"א כתב דל"ג בברוך שאמר ברוך עושה בראשית, דכבר נכלל במה שאומרים ברוך שאמר והיה העולם, עיי"ש. משמע שלשון עושה בראשית חוזר על העבר ולא על ההווה. וי"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0