r הגר"ש קורח בניחום אבלים בבית מרן - נוסח תימן

הגר"ש קורח בניחום אבלים בבית מרן

23 ינואר

ביום רביעי הגיע הגר"ש קורח לביקור ניחום אבלים בבית מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. הגר"ש קורח התקבל ביחידות ובכבוד רב. 
מרן הרב עובדיה היה נסער במיוחד כשדיבר על גיוס בני הישיבות לצבא. הגר"ש קורח אמר לרב שהממשלה אינה מעוניינת בגיוס בחורי הישיבות אלא בקירור הקדירה.
בדברי הניחום סיפר הגר"ש  קורח למרן על בנו הגאון רבי יעקב זצ"ל על צדקותו ושבמשך 20 שנה היה הרב נוסע לקרית עקרון ומוסר שיעורים לפני ציבור תימני. מרן הרב עובדיה הוסיף, כי גם בבני עיי"ש, בנו הרב יעקב היה מוסר שיעורים ברציפות!
לפני צאתו, ברך מרן את הגר"ש קורח באריכות ימים ושנים.הידיעה נמסרה ע"י עיתון "לפני המחנה".

0