r הודעה רבא לאורייתא - נוסח תימן

הודעה רבא לאורייתא

23 ינואר

מכון שתילי זתים השלם


הודעה רבא לאורייתא


ספר שתילי זתים השלם עם הפירושים זית רענן וסביב לשולחנך על הלכות סוכה וארבעת המינים


הודפס מחדש. ניתן להשיגו בחנות נוסח תימן


ספר שתילי זתים השלם עם הפירושים זית רענן וסביב לשולחנך על הלכות חנוכה ופורים נמצא על מכבש הדפוס ויראה אור בקרוב


הקדשות או הנצחות לעילוי נשמת יתקבלו בברכה


הנהלת המכון

0