r הזדמנות של פעם בחיים - נוסח תימן

הזדמנות של פעם בחיים

23 ינואר

זוהי הזדמנות של פעם בחיים להיות שותף להחזקת תורה ולקבל תשואה של 100 אחוזים עבור ההשקעה.


כרך עשירי של ספר שתילי זתים השלם בהוצאת מכון שתילי זתים, על הלכות סוכה וארבעת המינים עם הפירושים הנפלאים זית רענן וסביב לשולחנך בהוצאת הרה"ג אברהם בן משה שליט"א, מוכן להדפסה,


למעלה מחמש מאות עמודים, של ביאורי הלכה ומנהג


למעלה מארבע מאות תמונות צבע הממחישות את ההלכה בצורה נפלאה, שטרם נראתה כמוה מעולם.


למעלה ממאות לומדים כל יום בספר הקדוש הזה


יביאו ברכה לביתך ולהצלחה בכל מעשי ידיך. הייה שותף ותרויח הן בעולם הזה והן בעולם הבא.


לתרומות והנצחות 0504144096

0