r המלך ,האיכר והשקר - נוסח תימן

המלך ,האיכר והשקר

23 ינואר

מלך אחד אמר מי שיספר לי שקר שאודה בו שהוא שקר אתן לו חצי המלכות. בא אחד ואמר שאביו היה עגלון וכשיהיה מצליף בשוט על הסוסים היה בוחש בכוכבים. אמר המלך: אפשר שהשוט היה ארוך. בא אחר ואמר שלאביו היתה מקטרת וכשהיה רוצה לעשן היה מדליק אותה בקרני השמש. אמר המלך: אפשר שצנור המקטרת היה ארוך. בא אחר וסיפר: אבי קנה תורנגולת לחג הפסח, גדלה כגודל פיל, שחטוה וחילקוה לחצאין, חצי אחד בישלה אמי לימי הפסח ולכל ימי השנה, והחצי השני היתה מטילה ביצים ודוגרת כל ימי חייו של אבא. אמר המלך: יתכן שהאחריות להטלת הביצים היתה על הצד שנשאר. בא חייט אחד ואמר: אתמול היה גשם שוטף והברקים קרעו את השמים, והיום הזמינוני לתקן הקרעים. אמר המלך: תפירתך אינה טובה, עוד היום ירדו טפים. בא אחר ואמר: אתמול הייתי ביער לבדי ופתאום זינקו עלי תשעים ותשעה זאבים. אמר המלך: אולי היו מאה. בא אחר ואמר: אני מחיל הים ויש לנו אניה גדולה כל כך שסיורו של המפקד על הסיפון במכוניתו נמשך למעלה משנה. אמר המלך: ולזה אתה קורא אניה. בא אכר עני ובידו שק. שאל המלך: לשם מה השק. אמר האכר: בשביל הזהב שהבטחת לתת לי. רגז המלך: האם הבטחתיך שק זהב. כן, השיב האכר. שקר אתה מדבר, אמר המלך. אם שקר אני מדבר תן לי חצי המלכות, קרא האכר. נבהל המלך ואמר: אמת הדבר. אם כן אמר האכר שקול על ידי את הזהב. נתן המלך לאכר שק מלא זהב.

0