r המלך ויועצו יהודי - נוסח תימן

המלך ויועצו יהודי

23 ינואר

מספרים, כי לאחד ממלכי תימן המשכילים, היה יועץ יהודי בן כשרים, שהיה המלך נוהג להשתעשע אתו בשאלות דת, בעת הטיבו לבם, הוא ושריו, "בקאות" (מין עשב שלועסים אותו והוא משכר ומשמח את הלב). ויהי היום. והוא ושריו יושבים במסבת רעים ב"דיואן" (אולם גדול) והאולם גדול ומרוח כדרך בניני תימן, בו ינוחו וישתעשעו ויקבלו פני האורחים: על פני כל הרצפה ישטחו שטיחים יקרים אמנותיים, מעשי ידי האמנים הפרטים והדמשקאים: וסביב סביב ישימו כרים, שלבושם גם כן בד משובח, ואת הקיר עד חצי גבהו יכסו בשטיחים מפוארים. הכל בנוסחת גן עדן, המתואר ב"קוראן" ע"י מחמד נביא המושׂלמים. והנה נכנס יועץ-המלך היהודי. זקנו ופאותיו מטולטלים ומשוחים בשמן, וישב לצד המלך. ויען "הפקיה" (חכם-דת מושׂלמי), הנשען ליד המלך ויאמר: "אמר נא לנו, הוי מוּעַלֵּם (מורה)! הן אתם אומרים, כי בימי המשיח יהיה שבוש מלכיות. מלכים ילחמו במלכים ובלבול גדול יהיה בכרכים. ואתם היהודים, הריכם עניים מרודים אין לכם לא נשק ולא צבא. התלחמו באתרוגים וערבה ? מה יהיה בכם ומי יגן עליכם ?" ענה לו היהודי: "אמנם דבריך נכוחים, אך משגבנו אלקים. הוא יצילנו וילחם בעדנו ונצא מתוך המבוכה כמנצחים". אמר לו הוזיר מתלוצץ: "הוי יהודי תמים ! איך איש נבון כמוך יאמר דברים כאלה סתומים, הראויים לאמרם לילדים קטנים" אמר היהודי: "אם הדבר כך, הנח לי ואראך עין בעין את ישר דבר שכלי. הלך היהודי אל ביתו והוציא מן הלול שבעים תרנגולים, כמספר אמות העולם שבעים, ותרנגול אחד קטן כנגד בני ישראל הדלים. ויציגם באולם לפני המלך ושריו, וישלך לפניהם מעט זרעונים לאכול. כעבור זמן קצר התחילו התרנגולים לנקר איש את רעהו ותגבר מריבתם מאד ותסער. והמלך ושריו מסתכלים על "העולם" בצער. ויראו, והנה התרנגול הקטן הלך וישב לו בפנה, ויסתכל בנצים במנוחה שאננה. והתרנגולים הוסיפו לריב בחמה עזה, עד כי דמם לארץ הוזה. ואחר הושלכו כמתים, כלם מוכים ומרוטים. כראות קטן התרנגולים, ששקטה המלחמה המרה, יצא ממחבואו מהרה, ויתהלך בראש מורם בין החללים. אכל כנפשו שבעו זרעונים ונקר מעט בגויות חבריו הדשנים. ואחר נפנף בכנפיו הקטנים וקרא קריאתו בקול נעים, כאלו רצה להודיע: "זמן נצחוני הגיע!" אחרי תם "הקרב", עמד גם החכם התימני ויאמר למלך ושריו: "עתה, רבותי, פקחו עיניכם היטב והבינו כיצד יהיה המחזה בימי משיחנו… אלקים יחיש בואו אלינו ויקבץ מהרה פזורנו לתוך עיר קדשנו !…

0