r הרה"ג טוב והב זצ"ל - נוסח תימן

הרה"ג טוב והב זצ"ל

23 ינואר

הרה"ג טוב בן מארי יחיא והב זצ"ל, נולד בחודש תשרי בשנת תרצ"ו לאביו מארי יחיא והב זצ"ל, צדיק יסוד עולם הרב יחיא והב שגם הוא התגורר בשכונת התקווה ולמד בצוותא עם הרב חייבי והרב צובירי, וע"פ עדות הרב צובירי הוא היה החריף בגמרא מבין כל חכמי הישיבה, אלא שהיה נחבא אל הכלים.


הרב טוב, כשהגיע בעליה הגדולה בשנת ה-50 שלחו אביו לישיבת תפארת ישראל בבני ברק אצל הרב דב מן שליט"א שם למד בהתמדה עצומה ובשקידה, לאחר שסיים לימודיו בישיבה קטנה כתלמיד המצטיין בישיבה שלחו ראש הישיבה ללמוד בישיבת חברון המעטירה בירושלים.


היה מקורב לגאונים ר' יחזקאל סרנא זצ"ל והרה"ג משה חברוני והם גם קרבו אותו כבן. לאחר כשנתיים של התעלות בתורה נשלח עם קבוצת תלמידים לחיזוק בישיבת כפר חסידים לחסות בצילו של הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל, לאחר מכן חזר לישיבת חברון. הגאון משה חיים יצחק הלוי אחיו של כבוד מו"ר יחיא יצחק הלוי לקחו לחתן לבתו והקים איתה בית של תורה ותלמידי חכמים. לאחר החתונה גר בבני ברק ולמד סמיכה לרבנות בכולל בת"א. בתשכ"ה נתמנה לרבה של שכונת רמת החיל בת"א, כשהוא מנהל ברמה את הקהילה, שם הקים בתי כנסת ורשת שיעורי תורה כשהיה שממה רוחנית, הציבור נהנו מדרשותיו הנפלאים במשך 23 שנים.


למד בזמן כהונתו בכולל תורה והוראה בת"א יתקרב מאוד להגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א אשר קרבו אליו …


כיהן לאחר מכן כרב בכשרות ברבנות בת"א. כשיצא לגמלאות עבר לירושלים שכונת הר נוף. עמד שם בראשות הכולל חושן משפט –דיינות  לא מש מאהלה של תורה וכל רגע פנוי היה גריס באורייתא, ובכל אדם שפגשו היה מנעים איתו בדברי תורה.


זכה להקים אחריו בנים תלמידי חכמים: הרב חיזקהו חתנו של הרב משה תעמי שליט"א, הינו ראש הכולל אימרי יחיאל ומנהל מוסדות קרית החינוך אור חדש ברכסים, ביתו נישאה לרב יואב בן צור מנהל רשת החינוך בנו הרב משה בניו יורק. בנו הרב חגי צבי ובנו הרב יחיאל שלום מרמת בית שמש  תמידי חכמים מתמידים ושוקדים באהלה של תורה.


הרב המנוח בן 72 היה בפטירתו, ונפטר במיתת נשיקה. בערש"ק פרשת וישלח י"ג כסלו תשס"ח, ונטמן לאחר חצות בהר המנוחות. תנצב"ה


 


יושבים שבעה:


ברח' קצנלבוגן 56 שכונת הר נוף קווים 11, 15, 33

0