r הרה"ג שמעון צאלח זצ"ל – חייו ומפעלו - נוסח תימן

הרה"ג שמעון צאלח זצ"ל – חייו ומפעלו

23 ינואר


איש החזון והמעש הרה"ג מארי שמעון בן רבי יחיא צאלח זצ"ל, דור ששי למהרי"ץ זצוק"ל,  נולד בצנעא שבתימן.


כבר משחר ילדותו בלט בשקידתו הנפלאה ונמנה על מתפלליה ולומדיה הקבועים של "כניס בית צאלח" המהוללה.


בארץ ישראל המשיך ביתר שאת את דרך התורה והמסורת. את חייו הקדיש לתורה ועבודת ה', כאשר בד בבד השתדל בכל עוז לשמר את מסורת אבותינו לבלתי תשכח מהדור הצעיר. היה מכתת את רגליו מעיר לעיר ומכפר לכפר ללמד דעת את העם ולהלהיב את ליבות אחינו בני תימן להמשיך ולשמור על מנהגי אבות.


אחד ממפעליו הכבירים היה ההדרה והבאה לדפוס של כתבי מהרי"ץ זצוק"ל, כאשר הוא רואה בדבר זה מטרה עליונה ואמצעי חשוב בביסוס מסורת אבותינו.


תכלאל עץ חיים השלם


בשנת תשל"א החל להוציא לאור את "תכלאל עץ חיים השלם", על פי כתבי יד נדירים שעברו במשפחתו מדור לדור (חלקם כבר אינם בנמצא). סידור זה עיטר בהערות נחוצות בענייני הגרסאות ומנהגי התפילה. מאז הוצאתו לאור ועד היום נחשב סידור זה כנכס צאן ברזל אצל כל בני תימן, למן פשוטי העם ועד תלמידי החכמים.


המשניות המנוקדות


מן המפורסמות היא גרסת יהודי תימן למשנה, הידועה בבהירות ודיוק שאין להן אח ורע בשום קהילה אחרת. אך אם בדורות קודמים עברה הגרסא מאב לבנו, הרי שאצל הדור הצעיר הגדל בארץ הלכה הבורות וקנתה לה שביתה, עד שכמעט ואין היודע לקרוא משנה כהלכתה. מציאות כואבת זו עמדה לנגד עיניו של הרש"צ זצ"ל, ובשנת תשמ"ז עוררה רוחו אותו להוציא לאור שכיית חמדה נוספת, הלא היא ששה סדרי משנה מנוקדים בעצם כי"ק של מהרי"ץ זצוק"ל, בתוספת תיקוני נוסח וגרסאות. ערכה של סגולה זו לא יסולא בפז בהיותה מקור יחיד ובלתי אכזב לשימור הגירסא הייחודית לבני תימן.


חומש "חזון שמעון"


מפעל נוסף, שאפשר שהוא גולת הכותרת של מפעליו הכבירים, הינו התאג' השלם, אשר עמל עליו שנים רבות והכינו לדפוס עוד בחייו, כאשר לדאבון לב לא זכה לראותו ביופי הדרו ונלב"ע בחטף ביום ז"ך לחודש אייר התשנ"ג לב"ע.


חומש זה מצטיין במעלות יקרות ונכבדות, החל מנוסח המקרא והתרגום אשר הוגה מהחל ועד כלה על פי כתבי יד עתיקים. כאשר נוסח התרגום הוגה על פי נוסח ה"פרשה" שהיתה בבית הכנסת "צאלח" בצנעא כתיבת יד מארי לוי נגאר זצ"ל, שהיה מפורסם בכתיבתו המדויקת. מקום נכבד קובעת לה "פרשה" זו בהיותה הספר היחיד ממנו היו מתרגמין מדי שבת בשבתו, דבר המעיד כי הנוסח שם מדוקדק ומוגה היטב.


כמו"כ נקבצו ובאו בחומש זה פירושים חשובים ונכבדים של חכמי תימן לדורותיהם, אשר חלקם אינם בנמצא וחלקם מפוזרים זה בכה וזה בכה. כאן הכל ערוך ומוגש לפני הקורא בצמוד לפסוקים. מעלות אלו מציבות את חומש "חזון שמעון" ראשון במעלה לכל אשר יקר מסורת ומנהגי אבותינו נוגעים לליבו.

0