r חדש! ספר אכלו לחם ה' - נוסח תימן

חדש! ספר אכלו לחם ה'

12 מרץ

הופיע ויצא לאור ספר אכלו לחם ה' – חידושים וביאורים על אונקלוס ורש"י | תורה ונ"ך מאת הרב מנחם חגבי שליט"א

ב' חלקים

על התורה ונ"ך

מאת הרב מנחם חגבי שליט"א – אלעד

מלבד הביאורים שנתחדשו בתרגום, פעמים רבות מביא ראיות לגרסת התרגום אונקלוס שבתאג' להראות שהקורא תרגום בדפוסים הרגילים יכול לשבש את משמעות הכתוב. ובחלק השני של הנ"ך רק במקומות שקוראים את ההפטרות רואים הבדלים כי שם נשמרה הגרסא המדויקת.ניתן להשיג בחנות נוסח תימן בבני ברק, ואצל הרב המחבר שליט"א רח' פנחס בן יאיר 19 אלעד בטל' – 0533320930

0