r לקראת הגאולה - נוסח תימן

לקראת הגאולה

15 מרץ

משנה מסכת סנהדרין פרק ח משנה ה: פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם כינוס לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם.

אולי לכן הקב"ה עשה כך, כדי שיתקרר החרון אף מהעולם, ע"י ביטול כל הכינוסים לרשעים, וכן ע"י ביטול נגיעה אחד בשני (וד"ל), ויוכל להביא את הגאולה ברחמים. וצריך לזכור שכינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם, וחלילה לנו לבטל אותו.

ימות המשיח

כתוב במדרשים (מפורט בסוף הקטע): אמר ר' חייא בר אבא סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם ובו הרשעים כלים, והנשארים עליהם הוא אומר (ישעיה ד, ג) והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלם. (פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים ב, י"ג, שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב, פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ה – החדש הזה, פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו – החודש)

רש"י תהלים מז, ד: ידבר עמים תחתינו – יתן דבר בעובדי כוכבים תחת נפשנו להיות חמתו מתקררת בהם ואנו נצולים כענין שנאמ' ונתתי כפרך מצרים וגו'.

וכתבו שם המפרשים (אבן עזרא, רד"ק, ועוד) שמזמור זה מדבר על ימות המשיח.

מהר"ל בנצח ישראל ריש פרק לו: התבאר למעלה שיהיה בעולם הפסד הויה הראשונה, והוא שגורם השתנות בכמה דברים. וכמו שמצד הפסד הויה ראשונה יהיה השתנות, (ו)כן יהיה גם כן שנוי בעולם מצד הויה החדשה שיהיה בא אל העולם. שכמו שכל הפסד הוא שנוי, כך כל הויה שנוי בעולם, והוא נקרא 'חבלי משיח'. ונקרא 'חבלי', שכמו שהאשה יגיע לה חבלים, מפני השנוי של הויות הולד הבא לעולם. שכל הויה הוא שנוי, ומצד ההויה החדשה הוא השינוי. וכך כאשר יצא לפעל ענין חדש, הוא עולם המשיח, והוא יציאה לפעל ההויה החדשה.

חידושי אגדות למהר"ל כתובות דף קיא ע"א: לא חזיא חבלי משיח. פי' דבר זה, כי כאשר יבא מלך המשיח מפני כי יבא לעולם ענין חדש שלא היה מעולם, ובשביל כך יהיו חבלים, שכל שנוי יש לו חבלים (ושנוים) כמו חבלי יולדה שהולד שבא לעולם הוא שנוי שלא היה בעולם ולכך יש חבלים, וכך כאשר יבא מלך המשיח והוא דבר חדש וכך יהיה בעולם (שנוי) [חבלים] כאשר יתחדש מלך המשיח.

ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים ולשוב אליו בתשובה שלימה

0