r מארי שמעון הלוי מורחי זצ"ל - נוסח תימן

מארי שמעון הלוי מורחי זצ"ל

23 ינואר

מארי שמעון בר' שמעון הלוי מורחי זצ"ל


נולד בניסן תרע"ה בעיר דמאר, עלה לארץ בשנת תש"ח ונלב"ע בעצם יום כיפורים בשנת תשס"ב.


קנה חכמה אצל אביו ר' שמעון ב"ר אהרון זצ"ל ואצל הרה"ג יוסף דהרי זצ"ל. התמדתו ושקידתו בלימוד התורה היו לשם ולתהילה.


בבחרותו אף יצק מים ע"י אב"ד דק"ק דמאר הרה"ג סלימאן בר' אברהם מלאחי זצ"ל שאף הסמיכו לשחיטה.


עלה ארצה והשתכן בבת ים והיה ממקימי ומיסדי קהילת "אגודת נצח" ואף עמד בראשה.


לפרנסתו עסק במלאכות הקודש כסופר סת"ם ואף שמש כראש מכון סת"ם במועצה הדתית בעירו.


הוסמך לשחיטה אף בארץ ישראל ע"י רבני העיר הרה"ג פסח קוקיס זצ"ל ויבדל"א הרה"ג אליהו בקשי דורון שליט"א.


וכמו כן הוסמך לרבנות ע"י רבה של פ"ת הרה"ג עמרם אבו רביע זצ"ל.


זכה לחתן הרבה זוגות בישראל. הנהיג קהילתו בחן ובנועם, השרה אוירה של קדושה והתעלות ובמיוחד בקולו הערב כשעלה להתפלל


או לפתוח ספר תורה. שימש דוגמא ומופת בצניעותו ובהליכותיו.


חבל על דאבדין ולא משתכחין.


תנצב"ה

0