r מהר"ר מרדכי שרעבי זצ"ל - נוסח תימן

מהר"ר מרדכי שרעבי זצ"ל

23 ינואר

היה אחד מן האישים הגדולים שיהדות תימן זכתה וזיכתה את הרבים בהם.שר בתורה וגדול בחוכמת הח"ן.כגודל חוכמתו ובקיאותו בפרד"ס כן גדולים היו ענוותנותו ותומתו. מירכתי תימן הרחוקה והנידחת בא. ומאור תורתו האיר והזהיר למרחוק.


עד מהרה נודע בשערים כאשיות דגולה, רוחנית ותורנית, בקרב המוני הצבור כולו לכל פלגיו. בה במידה שהצניע את עצמו והתרחק מן הכבוד והפרסום, שמו נישא בפי הכל, לשם לתהילה ולתפארת. ההילה ויראת הכבוד שרחקו לו הקיפה רבים וגדולים.


נולד בשנת תרס"ח בדרום תימן, והתיתם בילדותו. הרב הידוע, רבנו חיים סנואני זצ"ל עמד על מעלותיו וסגולותיו. אמץ אותו כבן ורווהו ממעינות התורה והחוכמה. לאחר מכן המשיך לגדול ולהתפתח בתלמודו בהדרכת הרב משומר שמואל ניסים זצ"ל.


בשנת תרצ"ב עלה לארץ, קבע מושבו בירושלים ולמד בישיבות הידועות "אמת ליעקב" ו"בית אל". לאחר מכן ייסד את ישיבת "נהר שלום", שבה למדו תורה בשקידה ובהבנה רבה. התפרסם כאיש מופת, כקדוש,וכירא חטא.רבים נהרו מכל חוגי הצבור ומכל קצוות הארץ, לשאול בעצתו ולהתברך במוצא שפתיו. והוא נענה לכולם בלב שלם ובנפש חפצה. איש חלוש היה ומעונו פשוט ודל. כל זה לא מנע ממנו לקבל הרבבות שפנו אליו. כשהגיעה עת פקודתו.


בכ' מרחשון, תשד"מ החזיר את נשמתו אל צור מחצבתה.


תנצב"ה

לרכישה הספר לחץ כאן

0