r מקור שם החודש אלול - נוסח תימן

מקור שם החודש אלול

23 ינואר

מקור שמו של החודש, כשמותיהם של שאר החודשים בלוח העברי, הוא מתקופת גלות בבל.


יש המקשרים אותו למילה "אולולו" שפירושה באכדית: "קציר". היות שהוא חל בסיום תקופת הקציר. (באכדית:lulu)


על פי פירוש אחר משמעות המילה אלול היא טיהור וכפרה.


בלוח גזר נקרא החודש "ירח קיץ", על שם אסיף הפירות (או קיצוץ התאנים) בתקופה זו.


מקור אפשרי נוסף לשם הוא "אלל" – בארמית חיפוש (ראו תרגום אונקלוס על הפסוק "מרגלים אתם", בראשית מב יד). הדבר מבטא את העובדה שחודש אלול הוא חודש התשובה והפשפוש במעשים.


השם 'אלול' מופיע לראשונה במקרא בספר נחמיה (ו' טו). בקרב עדת ביתא ישראל החודש נקרא "לול".

0