r משנה תורה להרמב"ם (עפ"י כתב יד תימן) - נוסח תימן

משנה תורה להרמב"ם (עפ"י כתב יד תימן)

23 ינואר


 


 כ"י תימן:


    


"…וידבר דזה קרבן, וידבר דדבר אל אהרן, וזאת תורת האשם, וזאת תורת זבח, וידבר דדבר אל בני ישראל (ויקרא ז' כ"א) , וידבר דקח את אהרן, כולן פתוחות, והן שש."             


 


הדפוס:


"…וידבר דזה קרבן. וידבר דדבר אל אהרן. וזאת תורת האשם. וזאת תורת זבח. וידבר דדבר אל בני ישראל המקריב (ויקרא ז' כ"ח). וידבר דקח את אהרן – כולן פתוחות והן שש."     


—————————————————————————————–


 


* (סדר זמנים, הלכות חנוכה, פרק ג', פסוק י"ד)


 כ"י תימן:


"…הוא אומר אנא יי' הצליחה נא, והן עונין אנא יי' הצליחה נא. הוא אומר ברוך הבא, וכל העם אומרים בשם יי'." 


הדפוס:


"…הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והם עונים אנא ה' הצליחה נא. הוא אומר ברוך הבא וכל העם אומרים ברוך הבא."                                                                                     


—————————————————————————————–


 


* (סדר אהבה, הלכות ספר תורה, פרק א', פסוק ז')


 כ"י תימן:


 


"ואם לקחו העור אחר שהעבירו שערו וחלקו אותו בעביו לשנים כמו שהעבדנין עושין עד שייעשה שני עורות אחד דק הוא שממול השער, ואחד עבה והוא שממול הבשר, ועבדו אותו במלח ואחר כך בקמח ואחר כך בעפצא וכיוצא בו, זה החלק שממול השער נקרא דוכסוסטוס וזה שממול הבשר נקרא קלף."      


 


הדפוס:


"ואם לקחו העור אחר שהעבירו שערו וחילקו אותו בעביו לשנים כמו שהעבדנין עושין עד שיהיו שני עורות. אחד דק הוא שממול השיער ואחד עבה והוא שממול הבשר ועבדו אותו במלח ואח"כ בקמח ואחר כך בעפצא וכיוצא בו. זה החלק שממול השיער נקרא קלף וזה שממול הבשר נקרא דוכסוסטוס."


—————————————————————————————–


 


* (סדר אהבה, הלכות ספר תורה, פרק ח', ספר אלה הדברים)


 כ"י תימן:


 


"צורת שירת האזינו – כל שטה ושטה יש באמצעה ריוח אחד כצורת הפרשה הסתומה, ונמצאת כל שטה חלוקה לשתים, וכותבין אותה בשבע וששים שטות. ואלו הן התבות שבראש כל שטה ושטה…" 


       הדפוס:


"צורת שירת האזינו כל שיטה ושיטה יש באמצע ריוח אחד כצורת הפרשה הסתומה. ונמצא כל שיטה חלוקה לשתים, וכותבין אותה בשבעים שיטות ואלו הן התבות שבראש כל שיטה ושיטה…"


—————————————————————————————–


                                                                                * (סדר אהבה, הלכות ברכות, פרק ו', פסוק ג')


 כ"י תימן:


 


"כל את המלח צריך נטילת ידים באחרונה שמא יש בו מלח סדומית …"


  


הדפוס:       


"כל פת שהמלח בו צריך נטילת ידים באחרונה שמא יש בו מלח סדומית …"  


 


———————————————————————————————————–


 


* (סדר מדע, הלכות תשובה, פרק ג', פסוק ח')


 כ"י תימן:


 


 "…וכן הכופר בפרושה והיא תורה שבעל פה, והכחיש מגידיה כגון צדוק ובייתוס, והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה אחרת, וכבר בטלה תורה זו, אע"פ שהיא היתה מעם יי' כגון הנוצרים וההגרים כל אחד משלשה אלו כופר בתורה."                                


      


הדפוס:        


   "…וכן הכופר בפרושה והוא תורה שבעל פה, והמכחיש מגידיה כגון צדוק ובייתוס, והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה אחרת וכבר בטלה תורה זו אע"פ שהיא היתה מעם ה' כגון הההגרים כל אחד משלשה אלו כופר בתורה."


———————————————————————————————————–


 


* (סדר אהבה, הלכות תפלה, פרק ז' פסוק י')


 כ"י תימן:


 


"…הערב נא יי' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך כל בית ישראל לעולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה יי' נותן התורה."    


הדפוס:


"…והערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך כל בית ישראל לעולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל."


———————————————————————————————————–


 


* (סדר שופטים, הלכות מלכים, פרק י"א פסוק ד')


 כ"י תימן:


 


"ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה'. הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו, וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה תורה עליו. והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרף בהם ולברר וללבן עד קץ כי עוד למועד. אף ישוע הנצרי שדמה שהיה משיח ונהרג בבית דין כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה? שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל לישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן וזה גרם לאבד לישראל בחרב ולפזר שאריתם. ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'. אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם. כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו שלישוע הנצרי ושלזה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן העולם כולו ולעבוד את יי' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'. ולעבדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצות. ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב. והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרים יש בהם ואינן כפשוטן, וכבר בא המשיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינשא מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום."


 


הדפוס:


"ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו. כפי תורה שבכתב ושבעל פה. ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה. וילחם מלחמות ה'. הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. (קטע גדול הושמט כאן)"  


                                              


———————————————————————————————————–


 


שינויים אחרים רבים יש למצוא בספרי הדפוס, כולל השמטות, ואין כאן המקום לפרט את כולם. הרב הגאון יוסף קאפח ז"ל הוציא לאור בזמנו מהדורה של ספר "משנה תורה" להרמב"ם עפ"י כתב יד תימן, והוא המוחזק כמדוייק ביותר.


 


כפי שמצינו שינויים בספר היד להרמב"ם, כך גם יש שינויים רבים בין פירוש המשניות שכתב הרמב"ם (בנוסח הערבי שהיה נפוץ בתימן) לפירוש המשניות של רמב"ם שתורגם לעברית והודפס בשלהי הגמרות שלנו היום. מוסד הרב קוק בירושלים הוציא לאור מהדורה חדשה, עם תרגום עברי חדש ע"י הרב הגאון, רב יוסף קאפח ז"ל. הוא עדיף על כל תרגום אחר, והרב קאפח מציין שם את השיבושים ואת ההשמטות שנפלו בפירוש המשניות הקודם.


 


ממני,


הצעיר דל ונבזה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0