r משפטים - נוסח תימן
23 ינואר

סנהדרין בזמן הזה


זה הענין – כבר נחלקו בו חכמים ראשונים. וגם בתקופתינו נתעוררה הבעיה הזאת. ומה אני היתוש הקטן כי אדבר בענין זה.
אך אזכיר מה שזכר הרב יוסף שבזי בשירו המתחיל – "אשאל אלהי יגאלה שבויים" – וזה לשון השיר:
"ובני טבריא יעלו תחילה             כי הם סגולה
היודעים דין סנדרי גדולה               גורן עגולה
יורו עניה סוערה וגולה                 ובני שכולה
ואחר כך אומר:
בזכות אבותם
השב שבותם
ובנה לביתם.
וכך היינו שומעים מהרבנים בתימן, שהיו שומעים מאבותיהם – שבזכות הסנהדרין יבוא המשיח. וכפשט הכתוב : "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה". ואז – "ציון במשפט תפדה ".
ואולי, שהם למדו את זה מדברי הרמב"ם .
אך – צריכה הממשלה לתת הכח והסמכות לסנהדרין לדון בדיני התורה, ולהעמיד להם שוטרים שיכופו את העם לקבל דברי הסנהדרין, ולהעניש כל מי שעובר על דבריהם, כפי מה שאמרה תורה.
שנאמר : "וְאַנְתְּ עֶזְרָא כְּחָכְמַת אֱלָהָךְ דִּי בִידָךְ מֶנִּי שָׁפְטִין וְדַיָּנִין דִּי לֶהֱוֹן דָּאְנִין {דָּאיְנִין} לְכָל עַמָּא דִּי בַּעֲבַר נַהֲרָה לְכָל יָדְעֵי דָּתֵי אֱלָהָךְ וְדִי לָא יָדַע תְּהוֹדְעוּן:
וכל די לא שמע, הן למוות יענש כמו שכתוב :
וְכָל דִּי לָא לֶהֱוֵא עָבֵד דָּתָא דִי אֱלָהָךְ וְדָתָא דִּי מַלְכָּא אָסְפַּרְנָא דִּינָה לֶהֱוֵא מִתְעֲבֵד מִנֵּהּ הֵן לְמוֹת הֵן לִשְׁרשִׁו {לִשְׁרשִׁי} הֵן לַעֲנָשׁ נִכְסִין וְלֶאֱסוּרִין:
ואף בעניין עבודת בית המקדש והשירים – היתה ידו של כורש נתונה לעזרה להם. כמו שנאמר :
כִּי מִצְוַת הַמֶּלֶךְ עֲלֵיהֶם וַאֲמָנָה עַל הַמְשֹׁרְרִים דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ:
*
מה ששייך לעניין פרשת משפטים – זכרם הרב שבזי זכרונו לברכה, בשירו הנחמד – "איומה לדוד חכי" וזה לשונו:
זכו שבטינו             בנו            בארצם ונחלו
ועוד שופטים באו       נאו          שפטום וקבלו.
ובשירו – "מה טוב ומה נעים חברת בני תורה" אומר שם:
סוד סנדרי שבעים                 ואחד חצי שורה.
גם בשירו המתחיל – "שכלי ונפשי יהמו בלילה" מזכיר שם: סוד סנדרי דרדק  והגדולה.
* * *
המאמר באדיבות "מכון כנפי יונה – עטרת יחיא"
בעזרת ה' נמצאים כעת בעריכה הספרים מתורתו ומפועליו של
הגה"צ כמוה"ר רבי יחיא בכמוה"ר רבי נתנאל אלשיך זצללה"ה.
בני המשפחה פונים ומבקשים מכל מי שיש בידו או בידיעתו כל סוג של חומר הקשור למורנו ורבנו זצ"ל, למשפחתו, או ל"בית אלשיך" {מכתבים, עובדות, קלטות, הסרטות, וכו'} שישתדל מאוד להודיענו ויזכה בזאת להיות שותף ביצירה המפוארה בעז"ה.
הכתובת למשלוחים, הודעות והנצחות:
"מכון כנפי יונה"
kanfeyona@013net.net
 טל: 0737372734  נייד: 0527670672
ת.ד. 8397 נתיבות

0