r עץ חיים - נוסח תימן
23 ינואר

בעיר הרצליה, שכונת נווה-עמל רחוב 'יציאת אירופה' 23.גבאי בית הכנסת: מאיר חלא.


תפילות: מנחה וערבית כל יום (ערבית בשקיעת החמה, מנחה 40 דקות לפניה ושיעור תורה קצר בניהם).


שחרית בימי חול מתפללים לבנתיים רק בימי שישי בערך בשעה 06:30 בבוקר, כשיהיו יותר מתפללים, יהיה שחרית כל יום.


כמו כן כמובן תפילות שבת וחגים (שחרית בשעה 07:00 – "המהולל").


 

0