r פירוש אור האפילה לפרשת בשלח - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת בשלח

23 ינואר

ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל, המלאך המנהיג את ישראל היה מאחוריהם בזמן היותם במצרים ולפיכך עבר מאחוריהם ובא לפניהם. ההולך לפני מחנה ישראל, כלומר שהמטרה בו שילך לפני מחנה ישראל. ויסע עמוד הענן מפניהם, עמוד הענן שהיה מקיף אותם נסתלק מלפניהם ועמד ביניהם ובין מצרים כדי שתצליח דרכם ותופסק דרך המצרים אליהם. ונהגו בני אדם להנמיך את קולם בשלשת הפסוקים האלו בזמן הקריאה בס"ת, והמתקן הראשון שתקן כן ידע ששלשת הפסוקים הללו הם סוד מן הסודות, לפי שהוא סובר שהענן האמור כאן הוא הענן האמור בכמה מקומות בנבואה, והמלאך האמור כאן הם השכלים הנבדלים, וזה יפה ונפלא, או אולי שהוא סובר שזה דבר נסתר כלומר נס. ויהי באשמורת הבקר, הלילה שלש אשמורות, בראשונה נאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות, והשניה אמרו בה חכמים היתה רוח צפונית מנשבת בכנורו של דוד והיה מנגן מאליו באשמורה שניה שנ' באשמורות אהגה בך, והשלישית נאמר בה ויהי באשמורת הבקר. ויבקעו המים, אמרו בחמישי נבקעו המים ובחמישי נהפכו מימי מצרים לדם ובחמישי יצאו ישראל ממצרים ובחמישי עמדו מי הירדן לנוד ובחמישי סתם יחזקיהו כל המעינות שבירושלם, ומהו זה שנאמר הים ראה וינוס, ראה ארונו של יוסף מיד נבקע, הירדן יסב לאחור מפני ארון הברית, ההרים רקדו כאלים מפני שני הלוחות, ויש אומרים הירדן יסב לאחור מפני ארונו של יעקב ביום גורן האטד. עשרה נסים נעשו לאבותינו על הים, הראשון שנבקע לפי פשטי הכתובים לי"ב דרכים. ב' שנעשה כיפין והיתה הדרך קמורה מלמעלה בכיפין והיו המים כעין חומה מימין ומשמאל והיו שם נקבים משביל לשביל כמו שנ' נקבת במטיו ראש פרזיו, וזו צורת הכיפין הקו האמצעי הוא הדרך והקימור מלמעלה כיפה אחרי כיפה נכנסים מאחת לשניה. ג' שנקרשה להם רצפתו ונתקשתה כמו שנ' הלכו ביבשה כדי שלא תהיה דרכם בוץ וטיט. ד' שדרכם שלמצרים היתה חימר דביק והוא אמרו חומר מים רבים. ה' שנבקע לשבילים רבים כמנין השבטים שנ' לגוזר ים סוף לגזרים. ו' שנקרשו המים ונתקשו עד כדי שישתברו עליהם הראשים והוא אמרו שברת ראשי תנינים על המים. ז' שלא נקרש כקרח כלומר חתיכה אחת אלא היה חלקים מפורדים כאבנים המונחות זו על זו שנ' אתה פוררת בעזך ים. ח' שהיה שקוף כזכוכית כדי שיראו זה את זה בשעת מסעם שנ' חשרת מים עבי שחקים והיה זה שקוף כעצם השמים. ט' שהיו נוזלים ממנו מים מתוקים לשתיתם. י' שהיו נקרשים תכף לנזילתם אחרי שהיו לוקחים מהם מים לשתות כדי שלא יזלו לקרקע והוא אמרו נצבו כמו נד נוזלים קפאו תהומות בלב ים. ויסר את אופן מרכבותיו, י"א שנתרופפו הגלגלים שהעגלות קשורות בהן ולא יכלו ללכת במהירות, וי"א שנעקרו טלפי הסוסים מחמת שנתרטבו במים וזהו וינהגהו בכבדות.

0