r

פירוש אור האפילה לפרשת וארא

23 ינואר

ונהפכו לדם, אם פרעה חטא נינוס נהר מה עשה שילקה אלא אמר הקב"ה אם ילקה פרעה ולא ילקה נינוס יהא פרעה סבור בדעתו שאלהיו קצף עליו אלא ילקה אלהיו תחלה כדי שידע שאין בו ממש.


בלהטיהם, בלטיהם, מעשה הכשוף הם מעשים דקים ועדינים, ואין ספק שיש להם קשר בפעולות הגלגל והכחות הנסתרים הנובעים ממנו, ולכן עושים ומקטרים איזה דבר כנגד כוכב מסויים וייעשה להם מה שרוצים לעשות או מקצתו, ותוספת ההא בלהטיהם, רמז לחמשת הענינים שנזכרו בכשפים, או שענין להט שהוא מהירות וקלות כעין ברק. ולטיהם, מענין ההסתר.


 וימלא שבעת ימים, העניינים הכשופיים מתבטלים לעשרים וארבע שעות ויש מהם מעשה מומחים שעוברת עליהם תקופה ירחית, והרי שבעת ימים הם תקופה ממוצעת בין החשבון השמשי והירחי. וברור הוא שכל שעברה עליו תקופה אינו כשוף.


 וצפרדעים, הם מינים רבים, מהם הצפרדע, ומהם החי הנקרא "תמסאח", אמרו שהוא קופץ מן הנילוס לחוץ ותופש אדם וחוזר לנהר.


והכנים שני מינים, הכנים הם הפרעושים המתהוים מן העפר כמו שנ' כל עפר הארץ היה כנים, והמין השני המתהוים מן הזיעה והם הנקראים כנם. להוציא את הכנים ולא יכלו, אמרו אין השד יכול לעשות פחות מכשעורה.


אצבע אלהים היא, הודו שאין מעשה משה כשפים אלא הם פעולות אלהיות, וי"א שהאצבע הזו אחת מעשר רמזו בדבריהם שילקו עוד עשר מכות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0