r

פירוש אור האפילה לפרשת ויגש

23 ינואר

ויכלכל יוסף את אביו,


נקרא יוסף כלכל מענין ויכלכל כמו שנ' ויחכם מכל האדם מהימן וכלכל ודרדע בני מחול, מכל האדם זה אדם הראשון, הימן זה משה שנ' בכל ביתי נאמן הוא, וכלכל זה יוסף שנ' ויכלכל יוסף, ודרדע זה דור המדבר שכולם מלאים דעה. אמרו חכמים ז"ל ויחכם מכל האדם ולא ממשה, ותהיה ההתאמה בין שני הלשונות ששלמה חכם יותר ממשה בכח הדבור ובענינים הרפואיים, ומשה חכם יותר משלמה בנבואה ובמדעים הטבעיים והאלהיים. לפי הטף, שמזון הקטנים יותר ממזון הגדולים מפני שהם דורשים תמיד. וממה שאמר ותלה ארץ מצרים וארץ כנען ידענו שלא היה אותו הרעב אלא בארץ מצרים וארץ כנען, וכל זה כדי שתתקיים הפקודה האלהית ירידת יעקב למצרים. ונתבארו השנים שהיו רעב במצרים במה שאמר יוסף לאחיו כי זה שנתים הרעב, ושנה בכסף שנ' כי אם תם הכסף, ושנה במקנה ושנה באדמות ושנתים שבירכם יעקב אבינו הרי שבע שנים.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0