r פירוש אור האפילה לפרשת ויגש - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת ויגש

23 ינואר

ויגש אליו יהודה


יש אומרים שיהודה נגש לריב עם יוסף ובא אליו מנשה ולטפו ואמר ממשפחתי ומבית אבי, נשתתק וחרד ואח"כ אמר בי אדוני. כי כמוך כפרעה, תבקש משכב זכור כפרעה. ועזב את אביו ומת כלומר שיעקב הוא שימות. כי שנים ילדה לי אשתי, שהן בדמות דיקני שלי. כתיב ביגון שאולה וכתיב ברעה שאולה, ביגון שאולה בעולם הזה, ברעה שאולה לעולם הבא. ונפשו קשורה בנפשו. סבת האהבות בין בני אדם הוא שנפשותיהם אצולות מכוכב אחד כיון שהחומר שלהם דומה, וכנגד זה השנאה היא מפני שנפשותיהם משני כוכבים נגדיים, כונתי בכך האהבה המוחלטת. ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים, לא שמעו בבכיתו אלא בביאת אחיו. גשו נא אלי, הראה אותם ברית מילה. וישבת בארץ גשן, אמרו ארץ שרה אמן. וארץ גושן זו רחוקה מן הנילוס ומקומות הדבר ולפיכך היתה נקראת ארץ נוף כמו יפה נוף, כי פי המדבר אליכם, ר"ל שהוא מדבר בלשון הקדש שהיא לשונם. ויפול על צוארי בנימן אחיו ויבך, אמרו בכה על שני מקדשים שבחלק בנימן. ובנימן בכה על צואריו, על מקדש שילה. אל תרגזו בדרך, אל תרגזו בדבר הלכה, וי"א אל תעשו מריבה על עסקי ובשבילי. ויפג לבו, היו דבריהם מפיגין חמימות לבו, כי לא האמין להם, ר"ל לא האמין שיוסף נטרף. וירא את העגלות אשר שלח יוסף, אמרו שיוסף אמר להם אם האמין לכם מוטב ואם לאו אמרו לו משמי כשפרשתי ממך היית דורש בפרשת עגלה ערופה שנ' וירא את העגלות. ומי יתן ואדע מה היה סובר בעל המדרש הזה האם הוא סובר שדין עגלה ערופה היה קדום אצלם כמו היבום והבכורה, או שיש לו בזה איזה ענין, ואולי מלשון רגל עגל שהוא תנועת הגלגל והוא מה שאמר אונקלוס למבדק בכתבי חשבניה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0