r פירוש אור האפילה לפרשת וירא - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת וירא

23 ינואר

פרשת וישלח אבימלך ויקח את שרה, גם זה מכלל הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו. יש אומרים שנתנסה אברהם אבינו בנסיונות אלו כדי שידעו בני אדם עד היכן צדקתו. והענין בזה שההשגחה האלהית מלווה את האדם השלם כפי ערך דבקותו בה', וכשמתעלם מהדבקות לא תלווהו ההשגחה ולפיכך יפגעו בו מקצת פגעים בעולם השפל, וזהו מה שאירע לאברהם אבינו שבזמן התעלמותו אירעו בו הנסיונות וכשפונה כלפי ה' ניצול מאותן הרעות. ויבוא אלהים אל אבימלך, דע שאבימלך אינו נביא וכל מי שאמר בו ויבא אלהים בחלום הלילה אין זה נבואה אלא רעיון נכון העולה בלב האדם וזהו בחלום הלילה כלומר דבר הדומה לחלום. הגוי גם צדיק תהרוג, אבימלך צדיק בעמו, והענין שהוא צדיק בדבר זה ולא חטא כלל כלפי אברהם. ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי, שהאדם אם לא נתכוון לעצם החטא מסבבין לו הצלה מאותו החטא והוא אמרו על כן לא נתתיך לנגוע אליה, שפעמים משמיטים את האמצעי ועושים את המכוון אל הסבה הראשונה. כי נביא הוא, הודיעו שזה נביא ואין ראוי להרע לו ולא לקחת ממנו גזל לפי שהנביא מזהיר מן העברות ומן הגזל. מות תמות אתה וכל אשר לך, גזר עליהן שיהו עקורין ויכרתו מן העולם על דרך שאמר ישעיה לחזקיה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה, לפי שכבר חזו החוזים בכוכבים לחזקיה שהוא מוליד שני רשעים לפיכך נמנע מלישׂא אשה ואמר לו הנביא מי יהיה אחריו מלך כיון שהוא מת בלא בנים, אמר לישעיה השיאיני בתך אולי יצא ממני וממך צדיק והשיאו את בתו חפצי בה בת ישעיה הנביא והוליד ממנה מנשה ורב שקי שני רשעים גמורים. וייראו האנשים מאד, כיון שאמר להם שהוא נביא. אמר רק אין יראת אלהים במקום הזה, ואבימלך אומר הגוי גם צדיק תהרוג, אבימלך היה צדיק בעמו אבל עמו היו חטאים. וגם אמנה אחותי בת אבי היא, השיבן כמנהגן שהיתה אחותו בת אביו מותרת לו ובת אמו אסורה, והעריות האסורות על בני נח שש עריות אמו ואשת אביו ואחותו מאמו ואשת איש וזכור ובהמה. ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם, אבימלך נתן לאברהם ופייסו כדי שירצהו ונתכפר לו שנאמר וירפא אלהים את אבימלך. פרעה נתן ולא פייס לאברהם ולא נתכפר לו שנאמר וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו, אפילו בניהם ביום לידתן. כסות עינים, הרי זו הכסות לך לפי שאת מכסה עיניך מכל אדם, אפילו מכל אשר אתך, שאפילו אברהם היתה מכסה פניה ממנו. ואת כל ונכחת, כבר התודיתי על מה שחטאתי. ויתפלל אברהם אל האלהים, מכאן שלא יהא המוחל אכזרי. כי עצר עצר ה' בעד כל רחם, נגזר עליהם שיהו עקורים אם לא ישובו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0