r פירוש אור האפילה לפרשת כי תצא - נוסח תימן

פירוש אור האפילה לפרשת כי תצא

23 ינואר

וראית בשביה, אין אשת יפת תואר מותרת אלא בשעת השביה שנאמר וראית בשביה. אשת יפת תואר, אע"פ שאינה יפה. אשת יפת תאר, בין בתולה בין בעולה בין אשת איש שאין אישות לגוים על ישראל. וחשקת בה, אף על פי שאינה יפה. בה, ולא בה ובחברתה שלא יבעול שתים. ולקחת לך, שלא יקח שתים שיבעול אחת ויניח אחת לאביו או לאחיו. לאשה, שלא יהיה במחשבתו בעילת זנות. והבאתה אל תוך ביתך, שיכניסנה למקום פנוי ואח"כ יבעול, ואסור לבעול אותה ביאה שניה עד שישאנה שלא התירה תורה ביאה ראשונה אלא כנגד היצר. ולא ילחצנה במלחמה שנ' והבאתה, דרך כבוד לא דרך בזיון. וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה, מגדלת את צפרניה ומגלחת את ראשה כדי שתתגנה בעיניו ותהיה עמו בביתו נכנס ורואה אותה יוצא ורואה אותה כדי שיקוץ בה, ויגלגל עמה כל שלשים יום כדי שתקבל, אם קבלה ורצה בה הרי זו מתגיירת וטובלת ככל הגרים, וצריכה להמתין שלשה חדשים חדש של בכיה ושני חדשים אחריו ונושא אותה בכתובה וקדושין, שלשה חדשים מפני תקנת הולד. והסירה את שמלת שביה, כדי לשבור לבה ותתגנה בעיניו. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זו עבודתה שנ' אומר לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתיני. ולמה נקרא ירח ולא נקרא חדש, שאין נקרא חדש אלא בהתחלת החדש אבל מתוכו נקרא ירח. ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, אחר שלשה חדשים יבוא אליה ביאה שניה. והיה אם לא חפצת בה, אם לא חפץ בה משלחה לנפשה. ומכור לא תמכרנה בכסף, ואם מכר אותה עובר בלא תעשה. ולא ישתמש בה שנאמר לא תתעמר בה ואם התעמר בה עובר בלא תעשה. נתעברה מביאה ראשונה הרי הולד גר ואינו בנו לדבר מה הדברים מפני שהוא מן הגויה אלא שבית דין מטבילין אותו על דעתן, ותמר מביאה ראשונה היתה, אבל אבשלום נולד מאחר הנישואין נמצא תמר אחות אבשלום מאמו ומותרת להנשא לאמנון וכן היא אומרת דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך. אמרו כי שש מאות בנים היו לדוד וכולם בני יפת תואר, ותלמידי חכמים היו שנאמר ובני דוד כהנים היו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0